معدن ميتواند ارزشافزوده 30 برابري ايجاد كند

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- معاون وزير صنعت گفت: بخش معدن اين ظرفيت را دارد كه ارزشافزودهاي 30 برابري ايجاد كند.

مهدي كرباسيان در نشست همانديشي با روساي تشكلها، انجمنها و اتحاديههاي معدن و صنايع معدني اظهار كرد: با توجه به سياستهاي دولت جهت استفاده هرچه بيشتر از مشاوره و تجارب بخشخصوصي و همچنينتاكيدرييسجمهورومعاوناولبرتعميقروابط،نظراتتشكلها و اتحاديهها در تصميمگيري و سياستگذاري بسيار موثر است.

وي افزود: ش//ايد برخي انتقاد كنند و بگويند بايد پيش از اين توجه بيشتري ميشد اما در اين خصوص بايد گفت دولت يازدهم طي چهار سال گذشته مسايلي همچون برجام را پيگيري كرد تا بتواند به درآمدهاي نفتي سروسامان دهد.

كرباسيان تاكيد كرد: با توجه به ظرفيتهاي بسيار باالي كشور در رشد و جهش اقتصادي، دولت تالش كرد تكانههاي اقتصادي را كنترل كند اما هنوز نتوانستهايم نظر مردم را تامين كنيم.

وي ادامه داد: بايد بپذيريم كمتوجهي و انجام كارهاي غيركارشناسي موجب شده نتوانيم به طور كامل به استقالل اقتصادي برسيم.

معاون وزير صنعت تصريح كرد: اميدواريم در دولت دوازدهم بتوانيم با استفاده از تجارب گذشته شرايط بهتري را در اقتصاد و بخش معدن براي جامعه ايجاد كنيم.

به گفته كرباسيان، معدن يكي از بخشهاي اصلي در اقتصاد مقاومتي اس//ت چراكه ريش//ه در خاك كشور داشته و به خارج وابسته نيست در نتيجه اس//تفاده بهينه از آن ميتواند در توليد و اش//تغال تاثير بسزايي داشته باشد.

كرباس//يان در ادامه اين نشست با تاكيد بر جايگاه معدن در اقتصاد كشورها گفت: بر اساس آمار آمريكا در سال 2015 حدود 80 ميليارد دالر از تامين مواد معدني درآمد داشت كه اين درآمد در چرخه بعدي به 630 ميليارد دالر رسيد كه نشان از ارزشافزوده 30 برابري ايجادشده دارد. اين آمار نشاندهنده عظمت تاثير معدن در اشتغالزايي است.

وي تصري//ح ك//رد: بايد بپذيريم در دولت يازدهم ايمي//درو و وزارت صنعت تالش كردند تحولي در حوزه معدن ايجاد شود اما به نظر ميرسد اين تحوالت در يك بازه زماني 5 تا 10 ساله بايد منجر به ايجاد اقتصاد پايدار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.