سهم خودرو از ارزشافزوده صنعت به 14 درصد ميرسد

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-سالجاريسهمصنعتخودروازارزشافزودهكلبخشصنعت بايد به 14 درصد افزايش يابد.

وزارت صنع//ت، معدن و تجارت اخيرا ويرايش دوم »برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت« را منتشر كرد كه در آن راهبردهاي اين وزارتخانه براي توسعه بخش صنعت كشور پيشبيني شده است. بخشي از برنامه راهبردي اين وزارتخانه در حوزه صنايع مربوط به »برنامه راهبردي صنعت خودرو« است.

در برنام//ه راهبردي صنعت خودرو راهكارهايي در زمينه توس//عه و گسترش كمي و كيفي صنعت خودرو و قطعه ايران در حوزههاي مختلف پيشبيني شده كه از جمله آن افزايش سهم صنعت خودرو از ارزشافزوده كل بخش صنعت است.

در اين زمينه در برنامه راهبردي صنعت خودرو پيشبيني شده كه در س//ال 1396 سهم ارزشافزوده صنعت خودرو از ارزشافزوده كل بخش صنعت بايد به 14 درصد افزايش يابد.

اينهدفگذاريدرحالياستكهدرسال3931 سهمصنعتخودرو از ارزشافزوده كل بخش صنعت برابر با 13/2 درصد بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.