ارمنستانيها4 هزارخودروايرانيخريدند

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا- ايرانخودرو از زمان آغاز راهاندازي نمايندگي عرضه مستقيم در جمهوري ارمنستان تاكنون چهار هزار دستگاه انواع خودروهاي صادراتي خود به اين كشور را فروخته است.

اين خودروساز از اواخر آذرماه سال 95 با ايجاد دفتر فروش و خدمات پس از فروش در ارمنس//تان، اقدام به عرضه مس//تقيم انواع خودروهاي توليدي اين شركت كرده است.

در چارچوب بررسي مسايل مربوط به اين حوزه، مجتبي خسروتاج، قائممقام وزير صنعت، معدن و تجارت در بازديد از اين نمايندگي، فعاليت در زمينه فروش خودرو و افق پيشرو براي گسترش بازار را بررسي كرد.

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اهميت حضور شركتهاي خودروساز ايراني در پنج كشور روسيه، بالروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقيزستان اعضاي اتحاديه اقتصادي اوراسيا بر حمايت دولت از اين رويكرد و دستيابي به بازارهاي جديد تاكيد كرد.

بنا بر اعالم مس//ووالن نمايندگي ايرانخودرو در ايروان، حدود چهار هزار دستگاه از محصوالت اين شركت در ارمنستان فروخته شده و انتظار ميرود در سالهاي آتي استقبال بيشتري شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.