-4 مهلت دریافت اسناد مناقصه: 5-مهلتتحویلاسنادمناقصه:حداکثرتاپایانوقتاداریروزدوشنبه

Jahan e-Sanat - - News - -6 تاریخ بازگشایی پاکات: 7-هزینه -8 -9 تاریخ انتشار نوبت تاریخ انتشار نوبت روابطعمومیشهرداریتاکستان

%5 مبلغ برآورد اولیه به صورت ضمانتنامهبانکیویاواریزبهحسابشماره684822108001 بهنامشهرداری تاکستان نزد بانک شهر شعبه خیابان امام تاکستان ازتاریخ91/4/69 96/4/26تیاغل مورخ 96/5/9 روزسهشنبهمورخ01/5/69 ساعت03:31 در دفتر شهردار تاکستان نشر آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد. جهت کسب اطالعات بیشتر با ش//ماره تلفن 028-35230701 واحد قراردادهای شهرداری تماس حاصل فرمائید. س//ایر اطالع//ات مرب//وط ب//ه مناقص//ه در اس//ناد مناقص//ه درج گردیده است. -10 شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 96/4/11:لوا 96/4/18:مود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.