سپهری گرانترین نقاش ایران

Jahan e-Sanat - - News - سينما

ح//راج ته//ران در هفتمي//ن دوره برگزاري خود نيز توانست ركورد خود را بشكند و عالوه بر آن با فروش شش اثر ميلياردي و در مجموع 13 اثر باالي نيم ميليارد تومان، ارتقاي قيمت آثار هنري در ايران را تثبيت كند.

ش//امگاه 16 تير 1396 هفتمين حراج تهران، هنر كالس//يك و مدرن ايران با ارائه 72 اثر در هتل پارسيان آزادي برگزار ش//د ك//ه درمجموع با ف//روش 71 اثر به ركورد 26 ميليارد و 113 ميليون تومان دس//ت يافت؛ اين در حالي بود كه خردادماه س//ال گذش//ته با وجود ارائه 80 اثر مجموع فروش 25 ميليارد بود؛ در اين ش//ب باش//كوه هنر ايران اگر چه همچنان س//هراب س//پهري بر صدر نشست و عنوان گرانقيمتترين نقاش ايران را به نام خود ثبت كرد اما حضور نامهاي بلندآوازهاي مانند پرويز تناولي، بهمن محص//ص، منوچهر يكتاي//ي و البته كمالالمل//ك در جمع آثار ميلياردي خبر روزگاري نوي//ن براي هنر ايران ب//ه ماركت هنر منطق//ه و بينالملل ارس//ال كرد؛ اين در حالي اس//ت كه در س//ال اقتص//اد مقاومت//ي، هر كه ميتواند نمونهاي بيبديل در اين راه باشد با موفقيت شايان توجه در حراج ته//ران، پالس و موجي مثبت در اين باره فرستاد و چه بسا توفيق تازه بازار هنر نشانهاي بر خروج اقتصاد كشور از ركود تعبير شود.

هفتمين ح//راج تهران ب//ا اجراي حسين پاكدل برگزار شد. او اين دوره را با نام و ياد زندهياد عباس كيارستمي آغاز كرد و عكس//ي از مجموعه سفيد برفي اي//ن هنرمن//د بينالمللي را به عنوان نخستين پيشنهاد حراج تهران به خريداران آثار هنري عرضه كرد كه فراتر از قيمت بيش//ينه، 220 ميليون تومان چكش خورد.

عن//وان گرانقيمتترين اثر هنري حراج هفتم تهران به نقاش//ي سهراب سپهري، هنرمند نوستالژيك ايرانيان رس//يد؛ اثري بدون عن//وان از معروف ترين مجموع//ه او، تن//ه درختان در ابعاد 130 در 190 كه در سال 1351 خلق ش//ده به قيمت س//ه ميليارد و 100 ميلي//ون تومان چك//ش خورد. اين اثر اكنون گرانترين نقاشي ايران در سراس//ر تاريخ هنر ايران محسوب ميشود.

دومين ركورد اين ش//ب را اما يك مجسمه و يك مجسمهساز شهير خلق كردند: مجسمه تك نسخهاي شاعر و قفس برنزي از پرويز تناولي كه در سال 1387 آفريده شده دو ميليارد و 500 ميليون تومان چكش خورد.

نقاشي تراژيكي از بهمن محصص با عنوان »عقاب نابينا« و نيز نقاش//ي ديگ//ري از س//هراب س//پهري بهطور مشترك عنوان سوم را به خود اختصاص دادن//د و هر كدام يك ميليارد و 200 ميليون تومان به فروش رسيدند.

نقاش//ي 135 س//الهاي از محم//د غفاري ملقب به كمالالملك با عنوان اردوگاه همايون//ي يك ميليارد و 150 ميليون تومان و نقاشي طبيعتگرايي از منوچهر يكتايي كه در سال 1341 خلق شد يك ميليارد و يكصد ميليون توم//ان چكش خوردند ت//ا جمع آثار ميلي//اردي اين ش//ب خاطرهانگيز به شش اثر برسد.

در هفتمين حراج تهران هفت اثر باالي نيم ميليارد چكش خوردند: دو اثر آيينهكاري از منير فرمانفرماييان و يك اثر از حس//ين زندهرودي هر يك به قيمت 850 ميليون تومان چكش خوردند، نقاش//ي ديگ//ري از منوچهر يكتاي//ي 750 ميلي//ون و دو اثر از دو استاد پيشكسوت محمود فرشچيان و سيد محمد احصايي هر يك به قيمت 700 ميليون تومان و مجس//مهاي از بهمن محصص با عنوان »شخصيت« 500 ميليون تومان فروخته شدند.

نقاش//ي سه لتي از آيدين آغداشلو با عنوان »معماي ش//ماره ‪440 «16‬ ميلي//ون توم//ان، اث//ري از ك//وروش شيشهگران با عنوان »درون، بيرون« 430 ميليون تومان، نقاشي از منصور قندريز 420 ميليون تومان، سه تابلو از ميرزا آقا امامي، حس//ين كاظمي و حس//ين زنده رودي هر يك به قيمت 400 ميلي//ون تومان، مجس//مه هيچ روي صندلي پرويز تناولي 360 ميليون تومان، نقاش//ي خط مواجي از نصراهلل افجهاي 340 ميليون تومان، دو اثر از زندهياد پرويز كالنتري و س//يدمحمد احصايي هر يك 300 ميليون تومان، مجس//مه صدا و سكوت ژازه تباتبايي 280 ميليون تومان، نقاش//ي سياه و س//فيدي از بهجت صدر كه در س//ال 1350 خلق شده 260 ميليون تومان، دو تابلو از دو استاد زندهياد رضا مافي و مارك//و گريگوري//ان ه//ر يك 250 ميليون تومان، ناصر عصار 240 ميليون تومان، شش اثر از ابوالقاسم سعيدي، ليلي متين دفتري، سيراك ملكونيان، محسن وزيري مقدم، مسعود عربشاهي و عباس كيارس//تمي هر يك در رقم مش//ابه 220 ميليون تومان و نقاشي دنياي حسين محجوبي 200 ميليون تومان چكش خوردند

در اي//ن ش//ب 19 اث//ر ديگر هم توانستند باالي يكصد ميليون تومان به فروش برس//ند: سه تابلو از آقا باال نقاشباشي، اثري از مهدي ويشكايي و نقاش//ي از مس//عود عربش//اهي هر كدام 190 ميلي//ون تومان، دو اثر از غالمحس//ين نامي و حسين خطايي هرك//دام 180 ميليون تومان، دو اثر از جعف//ر روح بخ//ش و ناص//ر عصار ه//ر يك 170 ميلي//ون تومان، اثري از رض//ا مافي 160 ميلي//ون تومان، چهار تابلو از منوچهر نيازي، كوروش شيش//هگران، مهدي ويشكايي و اثر ديگ//ري از بهجت صدر هر يك 150 ميلي//ون تومان، مجس//مهاي از مش اسماعيل، اثري از هوشنگ پزشك نيا و نقاشي از ژازه تباتبايي 130 ميليون تومان، نقاشي از منوچهر معتبر 110 ميليون تومان و سه اثر از علي محمد حيدريان، احمد اسفندياري و حسين طاهرزاده بهزاد تبريزي هر يك 100 ميليون تومان.

در هفتمين حراج تهران فقط 17 اثر زير يكص//د ميليون تومان چكش خوردند: نقاشي سياوش كسرايي 95 ميليون تومان، ش//ش اث//ر عبدالرضا دريابيگ//ي، داود امدادي//ان، عليرض//ا اسپهبد، ناصر اويسي، حسين ارژنگي )مي//ر مص//ور(، محمدعل//ي زاويه هر ك//دام 90 ميليون تومان، نقاش//ي از زندهياد محمود جواديپور 85 ميليون تومان، نقاشي از سونيا باالسانيان 80 ميليون تومان، مجسمهاي از زندهياد مهدي س//حابي و اثر ديگري از احمد اس//فندياري 75 ميليون تومان، اثري از جعفر روحبخش 70 ميليون تومان، نگارگري ايراني اثري از مجيد مهرگان 60 ميليون تومان، نقاشي از گارنيك درهاكوپيان 55 ميليون تومان، نقاشي از ه//ادي هزاوهاي 42 ميليون تومان، اثري از علياكبر صنعتي 40 ميليون توم//ان و اثري از حس//ين ش//يخ 36 ميليون تومان چكش خوردند.

در اين حراجي تنها يك اثر كالسيك متعلق به جواد رستمشيرازي به فروش نرسيد.

در پايان هفتمين حراج تهران، علي مرادخاني معاون هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي روي صحنه رفت و با س//تايش از حراج تهران و ابتكار عمل دكتر عليرضا سميعآذر در راهبري اين رويداد فرهنگي اقتصادي از قول وزير فرهنگ اعالم كرد از اين اتفاق حمايت همه جانبهاي خواهد شد.

مرادخاني گفت از حراج تهران دو اثر نفيس كمالالملك و نيز تابلوي سياه و س//فيد بهجت صدر را براي گنجينه موزه هنرهاي معاصر تهران خريداري كردهان//د؛ او وعده داد در حراج مدرن و معاص//ر تهران كه حوالي زمس//تان برگ//زار خواهد ش//د آث//ار هنرمندان جوان را براي اضافه شدن به گنجينه موزه هنرهاي معاصر تهران خريداري خواهد ك//رد تا خأل حضور هنرمندان جوان تثبيت شده در اين مجموعه را تا حدي پر كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.