هنر و تجربه به محفل تبديل شده است

Jahan e-Sanat - - News -

رييس شوراي صنفي نمايش در واكنش به نامه اخير مدير گروه »هنر و تجربه« اظهاراتي را مطرح كرد.

همايون اس//عديان به ايس//نا گفت: اين بار اول نيست كه آقاي علمالهدي و دوستانشان ما را مخاطب قرار ميدهند؛ البته ما بنا به پاسخگويي نداشتيم اما مطالبي هست كه احساس ميكنيم سكوت در مقابل آنها خطاست.

او خاطرنشان كرد: ابتدا بايد بگويم شوراي صنفي نمايش و تكتك اعضايش مخالفتي با ذات »هنر و تجربه« ندارند و نه تنها مخالف آن نيستند بلكه برخي از اعضاي شورا، طرحهاي مبني بر راهاندازي چنين گروهي را هفت، هشت سال پيش خودشان به وزارت ارشاد دادهاند و حاال آقاي علمالهدي مديريت آن را برعهده دارند و تصور ميكنند مالكيتش نيز براي ايشان است.

اسعديان با اشاره به نامه اخير رييس گروه »هنر و تجربه« گفت: طرح مساله به اين شكل كه يك عده كمر به قتل گروه »هنر و تجربه« بستهاند، صرفا براي آدرس غلط دادن و ايجاد يك هياهوي مطبوعاتي و صنفي و پنهان كردن اصل قضيه است. آقاي علمالهدي ميگويند بيش از يك سال است كه ما )شوراي صنفي نمايش( چوب الي چرخ »هنر و تجربه« ميگذاريم. من به صراحت ميگويم ايشان خالف واقع ميگويند و حقيقت را پنهان ميكنند.

او ادامه داد: در يك سال گذشته به درخواست آقاي علمالهدي از شوراي صنفي اكران؛ ما موافقت كرديم تا فيلمهايي چون »فروش//نده«، »النتوري« بتوانند در سينماهاي گروه »هنر و تجربه« هم در شكل محدودي اكران شوند و هر سالن سينماي »هنر وتجربه« 15 سانس در ماه براي اين فيلمها داشته باشد.

اسعديان يادآور شد: اكثريت اعضاي شوراي صنفي نمايش با درخواست ايشان مخالف بودند و صرفا به اصرار شخص بنده با ايشان موافقت كردند؛ دليل مخالفت دوس//تان ما اين بود كه اين 15 س//انس دارد از فيلمهاي »هنر و تجربه« گرفته ميشود و به فيلمي داده ميشود كه نيازي ندارد و فقط اين درخواست براي باال بردن آمار مخاطب براي ارائه به مديران باالدستي است.

رييس شوراي صنفي نمايش تصريح كرد: قطعا آقاي علمالهدي ميدانند كه فيلمهاياينچنينيهمچون»فروشنده«و»النتوري«احتياجيبهاين51 سانس ندارند اما ظاهرا ايشان با آمار مخاطبان اين فيلمها ميخواستند ميزاني از عدم موفقيتشان را جبران كنند و نيازي به اينچنين فيلمهايي داشتند.

او گفت: من همينجا اعالم ميكنم، شخص من همايون اسعديان اشتباه كردم و از دوستان سازنده فيلمهاي »هنر و تجربه« عذرخواهي ميكنم كه سانسهاي فيلمهايشان را گرفتم و به اين فيلمها دادهام، نميدانم آقاي علمالهدي پاسخي به اين دوستان دارند بدهند يا نه؟! اسعديان با اشاره به اينكه آقاي علمالهدي مدعي هس//تند دعوا بين سينماي انديشه و بدنه است، ادامه داد: البد به تعبير ايشان سينماي انديشه يعني گروه »هنر و تجربه« و بقيه فيلمها مقابل آن هستند، به نظر بنده ايشان دارند به تمام فيلمهاي سينماي ايران توهين ميكنند و سينماي بدنه را خالي از انديشه ميدانند، به شخصه هم چنين جايگاهي براي ايشان قائل نيستم كه اجازه داشته باشند، چنين تقسيمبندي انجام دهند.

رييس شوراي صنفي نمايش با اشاره به اظهارات ديگر مدير گروه »هنر و تجربه« اذعان داشت: آقاي علمالهدي ميفرمايند، معضل بيتدبيري است. من به شخصه بيتدبيري شخص خودم را در رابطه با پذيرش درخواست ايشان كه فيلمهاي مثل »النتوري« و »فروشنده« در اين گروه اكران شود را ميپذيرم.

او ادامه داد: خيلي متاسفم كه بايد بگويم چيزي به نام گروه »هنر و تجربه« ديگر وجود ندارد و مدتهاست به يك محفل با تمام خصوصيات محفلي آن تبديل شده است كه اگر محفل نبود ايشان هر وقت تمايل داشتند، تهديد به متوقف كردن فيلمهاي اين گروه نميكردند، ظاهرا آنجا به ملك شخصيشان تبديل شده است. او ادامه داد: يكي از ويژگيهاي محفل بودن داشتن تيمي است كه از شما حقوق بگيرد تا چشم بسته هر آنچه انجام ميدهيد را تاييد كند و واقعا باعث تاسف است كه در حمايت از اين گروه مينويسند »درستي مسير مديريتي آن حتي از دليل و سند بينياز است« و من ياد فيلم »خوب، بد، جلف« افتادم و در جاي ديگري برخي اعضاي شوراي صنفي نمايش را باقيمانده دلواپسان دولت دهم ميدانند، كاش اين دوستان از شيوههاي جديدتري براي منكوب رقيب استفاده ميكردند. اسعديان با بيان اينكه »دعوا بر سر گروه هنر و تجربه نيست« يادآور شد: رييس سابق سازمان سينمايي بدون هيچ پژوهشي و كارشناسي سينما »فرهنگ« را در اختيار اين گروه قرار داده است. اگر آقاي علمالهدي جرات ندارند آمار فروش و مخاطبانشان را در اين سالن اعالم كنند، هر وقت ضروري باشد، قطعا ما آن را اعالم ميكنيم. رييس شوراي صنفي نمايش در پايان گفت: به شخصه از طرف شوراي صنفي اكران براي هرگونه همكاري در جهت تخصيص سينماهايي به اين گروه اعالم آمادگي ميكنم و از هر كمكي كه در جهت حمايت از اين نوع فيلمها باشد، دريغ نميكنم. به هرحال ما از هر اقدامي كه صدمهاي به كالن سينماي ايران وارد نكند، حمايت ميكنيم. در انتها صميمانه و عاجزانه از آقاي علمالهدي خواهشميكنمبهجايجوسازيوهياهوهايمطبوعاتيلطفكننددستاوردهاي مديريتيشان را در گروه »هنر و تجربه« در جهت رشد و جذب مخاطب بيشتر براي اين نوع فيلمها به اطالع اهالي سينما برسانند. اسعديان در پاسخ به اينكه آيا حيدريان رييس سازمان سينمايي در اين بين ميانجيگري نخواهد كرد، گفت: به هر حال طبق نامههايي كه به ايشان زديم شرايط را توضيح دادهايم و در عين حال با توجه به اينكه سازمان سينمايي اين گروه را تاسيس كرده است، تصميمگيرنده نهايي آنها هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.