جانويليامزآهنگسازجديدترينفيلماسپيلبرگ

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-پرافتخارترين آهنگساز تاريخ سينما براي بيستوهشتمين بار در 43 سال گذشته با استيون اسپيلبرگ همكاري ميكند.

جانويليامز،برندهپنججايزهاسكارو32 جايزهگرميكهفقطساخت موسيقي دو فيلم از ساختههاي بلند استيون اسپيلبرگ را برعهده نداشته است، در فيلم جديد اين كارگردان هاليوودي به نام »اسناد« نيز حضور خواهد داشت. اين آهنگساز برجسته سينماي جهان تاكنون سه جايزه از پنج جايزه اسكار خود را براي فيلمهاي اسپيلبرگ )آروارهها، ايتي و فهرست شيندلر( كسب كرده است.

وي همچنين چهار جايزه گلدنگلوب، هفت جايزه بافتا و دو جايزه امي نيز در كارنامه سينمايياش دارد. ساخت موسيقي فيلمهاي ديگري مانند »جنگ ستارگان«، »سوپرمن«، »اينديانا جونز«، »پارك ژوراسيك« و سه فيلم نخست از مجموعه »هري پاتر« بخشي از فعاليت هنري اين موسيقيدان است. ويليامز كه تاكنون 50 بار نامزد دريافت اسكار شده، از اي//ن نظر ركورددار باالترين نامزدي در ميان افراد در قيد حيات براي دريافت جايزه اسكار است و بعد از آلفرد نيومن، صاحب مقام دوم باالترين تعداد نامزدي براي اين جايزه در تاريخ پس از »والتديسني« با 59 بار نامزدي محسوب ميشود.

فيلم جديد »اسناد« كه ابتدا با عنوان »اسناد پنتاگون« معرفي شده بود، از 22 دسامبر در آمريكا اكران خود را آغاز ميكند و با بازي دو چهره سرشناس يعني مريل استريپ و تام هنكس، روايتگر داستان واقعي بن بردلي، دبير نشريه واشنگتنپست و يك ناشر به نام كترين گراهام است كه دولت آمريكا را به سبب گزارش دادن مجموعهاي از اسناد بحثبرانگيز در سال 1971 به چالش كشيدند.

فيلم ديگر اسپيلبرگ با عنوان »بازيكن شماره يك آماده« نيز همزمان با فيلم »اسناد« در مرحله پاياني قرار دارد، از اين رو ساخت موسيقي فيلم »بازيكن ش//ماره يك آماده« به آلن سيلوستري، آهنگساز فيلم معروف »فارست گامپ« سپرده شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.