ممنوعیت ورود 21 مورد محصول فناوري اطالعات

Jahan e-Sanat - - News -

توقفاخذهزينهتخلفاست رييس ديوان محاس//بات با تاكيد براينكه ديوان محاسبات بودجه را در دو بخش ديده و حك//م درآمد و هزينه را جدا ميبيند، ادامه داد: براساس برخي شنيدهها دريافت اين مبلغ متوقف شده كه به هيچوجه نبايد متوقف شود و اگر اين اتفاق بيفتد از نظر ديوان محاسبات تخلف محسوب ميشود.

آذر ب//ا بيان اينكه حس//ابرسهاي ديوان محاس//بات هماكن//ون در حال بررس//ي اين موضوع هستند، يادآور شد: اگر هزينهاي براي اين بخش تعريف نش//ده بهعنوان درآمدهاي دولت محس//وب ميش//ود و نميتوان درآمد دولت را به اين دليل كه هزينه آن مش//خص نشده متوقف كرد. وي با بيان اينك//ه بايد قانون بودجه اجرا ش//ود و در غير اين صورت تخلف محس//وب ميش//ود، تصريح كرد: احكام دائمي كش//ور ميگويد آنچه در قانون بودجه مشخص شده حكم قطعي بوده است، حال ميتوان در برابر آن رديف هزينه پيشبيني كرد يا نكرد.

چندي پيش معاون وزير ارتباطات از ورود ديوان محاسبات كش//ور به اين موضوع خبر داد و گفت//ه بود: ت//ا زماني كه تصميم درباره نرخ پيامك گرفته نشود، رديف درآمدي 400 ميلياردي دولت به قوت خود باقي است.

از س//ال 94 تاكنون مطابق با ابالغيه قانون بودجه، اپراتورهاي موبايل مكلف ش//ده بودند مبلغ يك تومان، قيمت پيامك موبايل را افزايش دهن//د و درآمد آن را ك//ه حدود 400 ميليارد تومان برآورد ميشود به خزانهداري كل كشور واريز كنند تا اين درآمد براي مصارف جمعيت هاللاحمر جمهوري اسالمي ايران، كميته امداد امامخميني )ره(، سازمان بهزيستي كشور، بيمه تامين اجتماعي بسيجيان معسر، سازمان بيمه سالمت ايران، دانشگاه پيامنور، سازمان پزشكي قانوني و سازمان انتقال خون ايران هزينه شود.

اما خردادماه امس//ال، س//ازمان حمايت از مصرفكنندگان از پيگيري لغو اين موضوع به دليل نبود اين الزام در قانون بودجه س//ال 96 خبر داد و تاكيد كرد كه با تاييد سازمان بازرسي كل كش//ور و ابالغيه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، نرخ پيامك بايد مانند قبل از سال 94 بازگردد و اپراتورها از اول خردادماه نرخ پيامك را مانند دو سال قبلتر محاسبه كنند. اين سازمان حتي از پيگيري مبالغ اضافه دريافت از مشتركين نيز خبر داد.

مهر- معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات از ممنوعيت ورود 21 قلم كاال و تجهيزات مرتبط با فناوري اطالعات به كشور خبر داد و گفت: اپراتورهاي ارتباطي ملزم به اس//تفاده از محصوالت مش//ابه داخلي شدند.

برات قنبري با بيان اينكه پيوست تجهيزات فناوري اطالعات از سوي معاون//ت نوآوري و فناوري وزارت ارتباطات به اپراتورهاي ارائهدهنده خدمات در اين بخش ابالغ ش//ده اس//ت، اظهار داش//ت: مطابق اين دستورالعمل، شرايط و ضوابطي براي خريد محصوالت بخش فناوري اطالعات و ارتباطات در نظر گرفته شده است.

وي گفت: بر اين اساس طرحهاي عمده و محصوالت خريداريشده حوزه فن//اوري اطالعات و ارتباطات از اين پس بايد داراي پيوس//ت فناوري باش//ند به اي//ن معني كه در پروژههاي مل//ي بايد از اقالم و محصوالت توليد داخل استفاده شود.

قنبري با اش//اره به ظرفيت ايجادش//ده در كشور براي استفاده از توليدات داخلي، اضافه كرد: با بررس//يهاي انجام شده، مشخص شد ح//دود 21 قل//م از كاالها و تجهيزات مرتبط با فن//اوري اطالعات و ارتباطات در كشور توليد ميشود. از اين رو مطابق با پيوست فناوري اطالعات، ورود اين كاالها را به كشور ممنوع يا محدود كرديم.

مع//اون برنامهريزي وزي//ر ارتباطات ادامه داد: اين اقالم توس//ط شركتهاي خصوصي و دانشبنيان در كشور توليد شده و مربوط به اقالم كامپيوتري از جمله حافظههاي كامپيوتري، تجهيزات موبايل و ارتباطات سيار و تجهيزات مرتبط با شبكه ميشود.

وي هدف از ابالغ اين آييننامه را استفاده از توان داخلي و ملي براي پروژههاي بخش فناوري اطالعات و ارتباطات عنوان كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.