درج كامنت و ارسال پیام به جاي مالك سیمكارت

Jahan e-Sanat - - News -

ه//ك كارب//ران در ش//بكههاي اجتماعي پيامرسان موبايلي اين روزها بخش//ي از پروندهه//اي پليس فتا را تشكيل ميدهد؛ هكي كه كاربران ادعا دارند فردي به ش//بكه اجتماعي آنها دست يافته است و با اكانت فعالشده آنها براي دوس//تان و آشنايانش پيام ارس//ال ميكند و حتي باعث هتك حيثيت و جرائم ديگر ش//ده اس//ت. فردي گوش//ي خود را گم ميكند يا به س//رقت ميرود اي//ن فرد در كنار مراحل قانوني كه شكايت ميكند بايد نسبت به غيرفعال كردن سيمكارت خ//ود هم اق//دام كند و اما با پش//ت گ//وش انداختن اين موضوع ش//اهد آن هستيم كه سارق يا يابنده گوشي تلفنهمراه با فعاليت در ش//بكههاي اجتماع//ي نصبش//ده از طريق اين شماره س//يمكارت دردس//رهايي را ب//راي صاحب اصلي س//يمكارت به وجود ميآورد.

ب//ا توج//ه ب//ه ارزان ب//ودن س//يمكارتهاي تلفنهم//راه و سيمكارتهاي هديهاي كه از سوي اپراتوره//ا به كاربران اهدا ميش//ود، ش//اهد تشكيل اينگونه پروندهها در پليس فتا هس//تيم؛ پروندههايي كه در آن ش//اكي نميداند س//يمكارت خ//ود را چه كرده يا گوش//ي وي به س//رقت رفته يا مفقود ش//ده است. كارشناس//ان ميگويند هكي در كار نيست و دسترسي به اين سيمكارت در پي مفقودي يا سلب امتياز ميتواند باعث دسترسي ديگران به شبكههاي اجتماعي فعالش//ده با ش//ماره اين سيمكارتها باشد.

متاس//فانه با توجه ب//ه نرخ پايين سيمكارتها ش//اهد هستيم برخي ش//هروندان بهراحتي اقدام به خريد س//يمكارت ك//رده درحاليك//ه در نگه//داري آن دق//ت الزم را ندارند و با گمشدن آن اقدامات الزم و قانوني براي غيرفعال كردن سيمكارت انجام نميدهند. اين ع//دم پيگيري كاربر براي غيرفعال كردن اين مشكالت را به وجود ميآورد.

پروندههاي//ي در اين خصوص در پليس فتا تشكيلشده است كه در پي مفقودي سيمكارت يا گوشي، يابنده ب//ا فعاليت در ش//بكههاي اجتماعي نصبشده از طريق اين شماره براي صاحب اصلي سيمكارت دردسرهايي درست كرده است.

براس//اس اطالعات سايت پليس فت//ا، س//رهنگ دوم علي نيكنفس، رييس مركز تش//خيص و پيشگيري پليس فت//اي ناج//ا در اينباره يكي از دالي//ل اين مش//كل را عدم انجام مراحل امنيتي ورود به ش//بكههاي اجتماع//ي دانس//ت و گف//ت: تاييد دومرحل//هاي ورود در ش//بكههاي اجتماعي و پيامرسان يكاليه ثانويه امنيتي را اضاف//ه ميكند تا كاربران مطمئن شوند هيچ فردي نميتواند با استفاده از شماره تلفنشان بهحساب كاربري آنها دس//ت يابد. در صورت فعالس//ازي تايي//د دومرحلهاي، هر وقت كه قصد كنيد از شبكه اجتماعي و پيامرسان خود در دستگاه جديدي اس//تفاده كنيد، بايد رمز عبورتان را نيز وارد كنيد.

عدم رعايت اين مورد ساده باعث ش//ده برخي اف//راد بتوانند بهراحتي ش//بكه اجتماعي نصبشده ديگران را در اختي//ار گيرند و اين امر با هك بسيار متفاوت است چراكه فرد با در اختيار داش//تن س//يمكارت و نصب مجدد ش//بكه اجتماع//ي بهراحتي پيامك فعالسازي را دريافت ميكند و در شبكه اجتماعي ميتواند فعاليت كند.

به گفته مس//ووالن، كاربراني هم هستند كه روي گوشي خود هيچگونه پسورد و رمز امنيتي نگذاشتهاند و هر فردي كه به گوش//ي آنها دسترسي داش//ته باش//د، ميتواند در ش//بكه اجتماعي نصبشده درگوشي همراه آنه//ا فعالي//ت كند. حتم//ا كدهاي امنيتي گوش//ي و پينكد سيمكارت را فعال كنند و براي شبكه اجتماعي نصبشده درگوشي كاربران رمز عبور تعريف كنند.

به گزارش ايس//نا، طب//ق مصوبه س//ازمان تنظيم مق//ررات ارتباطات چنانچه سيمكارتي به مدت 90 روز بالاستفاده بماند، اپراتور مجاز ميشود نسبت به سلب امتياز آن اقدام كند. در صورت اجرايي ش//دن اين طرح و واگذاري سيمكارت به ديگران شاهد افزاي//ش اين موض//وع خواهيم بود. بنابراين ضرورت دارد كاربران نسبت به تعيي//ن تكليف س//يمكارتهاي بالاس//تفاده خود اقدام كنند تا دچار مش//كالت بعدي نش//وند. همچنين حتما ش//هروندان قب//ل از واگذاري س//يمكارت خ//ود نس//بت به حذف اكانتهاي فعالش//ده در شبكههاي اجتماعي با آن شماره اقدام كنند.

نحوه حذف اكانتها در شبكههاي اجتماع//ي مختلف متفاوت اس//ت. با توجه به اكانت فعالش//ده ش//بكه اجتماعي از طريق سايت همان شبكه اجتماعي اين قابليت وجود دارد كه كارب//ران باي//د آن را انجام دهند. در نهايت افراد با مراجعه به سايت سازمان تنظي//م مقررات راديوي//ي به آدرس www.mobilecount.cra.ir يا ارس//ال كد ملي به شماره پيامكي 3000504901 و درياف//ت تع//داد س//يمكارتهاي ب//ه ن//ام خ//ود در اپراتورهاي مختلف و مسدودس//ازي سيمكارتهاي بالاستفاده، ميتوانند در جهت پيشگيري از جرائم سايبري و طعمه نش//دن ب//راي كالهبرداران اقدام كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.