حذف بيدلیل حسابهاي كاربري اينستاگرام

Jahan e-Sanat - - News -

طي چندروز گذشته بسياري از كاربران اينستاگرام بابت اينكه نميتوانند وارد حساب كاربريشان شوند، اعتراض خود را در شبكههاي اجتماعي به گوش سازندگان اين اپليكيشن رساندهاند.

اگر طي ساعات گذشته نتوانستهايد به حساب كاربري اينستاگرامتان وارد شويد بايد بدانيد كه در اين مشكل تنها نيستيد چراكه ظاهرا وجود يك باگ در سيستم اينستاگرام توانسته اختالالت گستردهاي را در اين شبكه اجتماعي به وجود آورد.

براساس گزارشات كاربران با پيام »مشكل« در صفحه اينستاگرام خود روبهرو ميشوند. در اين پيام نوشته شده: حساب كاربري شما به دليل نقض قوانين ما غيرفعال شده است.

حتي بعضي كاربران خشمگين معتقدند كه اينستاگرام بدون اخطار قبلي حساب كاربري آنان را غيرفعال يا به طور كامل حذف كرده است. اما اينستاگرام طي واكنش//ي رسمي به اين موضوع اعالم كرده كه به هيچ وجه حسابهاي كاربري را حذف نكرده و تمام آنها دست نخورده باقي ماندهاند.

برخي كارشناس//ان بر اي//ن باورند كه اين اختالل در پي بهروزرس//اني سرورهاي اين اپليكيش//ن كه براي اضافه كردن قابليتهاي جديد صورت گرفته باعث به وجود آمدن باگ شده كه در نهايت باعث بروز اين مشكالت شده است.

س//ازنده اين شبكه اجتماعي عكسمحور نيز وجود يك باگ را مقصر اين اتفاق دانسته و اعالم كرده: »ما در تالش هستيم كه مشكل را هرچه سريعتر برطرف كنيم.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.