تعلیق ذخیرهسازي دادههاي اينترنتي مشتركین در روسیه

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- دولت روسيه در نظر دارد اجراي قانون ذخيرهسازي دادههاي مشتركين تلفنهمراه و اينترنت را به مدت پنج سال تعليق كند.

اين برنامه دولتي كه به »قانون يارووايا« شهرت دارد، قرار بود از اول ژوئيه 2018 در سراسر روسيه آغاز شود اما اپراتورهاي مخابراتي روسيه اعالم كردهاند هزينه و منابع كافي جهت تحقق آن را ندارند.

از اين رو آنتون بلياكوف، نماينده ش//وراي فدراسيون روسيه و اولگ شين نماينده دوما، پيشنويس تعليق اين قانون را براي پنج سال ارائه دادند كه با نظر مثبت دولت روسيه در حال بررسي است.

با اين حال سازمان امنيت روسيه با اين پيشنهاد به شدت مخالفت كرده است.

برخ//ي گمانهزنيها از آن حكاي//ت دارد كه با موافقت دولت »قانون يارووايا« ميتواند مرحله به مرحله به اجرا درآيد.

مقام//ات امنيت//ي روس//يه معتقدند كنت//رل و ذخيرهس//ازي تمام دادههاي اينترنتي مش//تركين براي مقابله با اقدامات تروريستي الزم و ضروري است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.