بانوان خانهدار بیشترين مخاطبان فضاي مجازي

Jahan e-Sanat - - News - تلنگر

مديركل امور بانوان وزارت ارتباطات و فن//اوري اطالعات گفت: در كل دنيا بان//وان از فضاي مجازي بيش//تر براي فعاليته//اي اجتماعي و س//رگرمي اس//تفاده ميكنند و مردان بيش//تر از شبكههاي اقتصادي. همچنين بانوان خانهدار در ايران بيش//ترين مخاطبان فض//اي مجازي را تش//كيل ميدهند. س//ودابه رادفر در سلسله نشستهاي خان//ه جوانان همدان با موضوع زنان و فضاي مجازي با بيان اينكه اگر خواهان رسيدن به اهداف توسعه هستيم راهي جز حمايت از تفكر پيشرو نداريم، اظهار كرد: در كل دنيا بانوان از فضاي مجازي بيش//تر براي فعاليتهاي اجتماعي و سرگرمي استفاده ميكنند.

وي با بيان اينكه بانوان بيش//تر در فيسبوك، تلگرام و اينستاگرام فعاليت ميكنن//د، اف//زود: در كل جهان زنان بيشتر از مردان از شبكههاي اجتماعی استفاده ميكنند.

مديركل امور بانوان وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات تصريح كرد: بانوان خانهدار در ايران بيش//ترين مخاطبان فضاهاي مجازي را تشكيل ميدهند.

وي ب//ا بيان اينك//ه تصميمگيري فيلترين//گ توس//ط كارگ//روه تعيين مصادي//ق مجرمانه ص//ورت ميگيرد، ادام//ه داد: وزارت ارتباط//ات درب//اره فيلترينگ تلگرام اعالم كرد كه قانون را انجام ميدهد اما در دولت گذش//ته تنها كار وزارت ارتباطات مسدود كردن سايتهاي اينترنتي بود.

رادفر با اش//اره به اينك//ه امروز در فيلترينگ اعالم ميش//ود اگر س//ايت موردنظر بدون علت فيلتر شده، ميتوان اعت//راض كرد، يادآور ش//د: كانالهاي داراي محتويات مستهجن، فعاليتهاي ضددين، كودكآزاري و همسرآزاري و اشاعه فحشا در تلگرام مسدود خواهد شد و در غير اين صورت در تلگرام كانالي مسدود نميشود.

مديركل امور بانوان وزارت ارتباطات و فن//اوري اطالع//ات ب//ا بي//ان اينكه خشونتهاي سفيد بيش//تر به بانوان وارد ميش//ود، اف//زود: وقتي يك پيام در زمان نامناس//ب به ي//ك خانم داده ميشود مصداق خشونت است ضمن اينكه زن//ان ما هنوز نميتوانند حقوق خود را پيگيري كنند.

وي با اش//اره به اينكه خانواده از زن درخصوص مس//ايل جامعه پشتيباني نميكن//د، تصريح كرد: با گس//ترش فضاهاي مج//ازي در اتاق شيش//هاي هستيم و چندان مجامع خصوصي مورد احترام قرار نميگيرد.

رادفر در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه با حمايت جامعه خشونت عليه زنان پاي//ان ميياب//د، ادامه داد: حفاظتهاي فيزيكي بايد از اطالعات شخصي انجام شود و در صورت تهديد شدن بايد به خانواده اعالم شود و با افراد اخاذ مذاكره نشود.

وي با اش//اره به اينكه نبايد دائم از ديگران بپرسيم با تلفنهمراه چه كار خواهيم ك//رد، افزود: اگر خانواده دچار خيانت شده بايد علت را بيابد، موبايل و فض//اي مجازي علت اصلي نيس//ت چراكه قبل از فضاي مجازي نيز خيانت بوده است.

به گزارش ايسنا، مديركل امور بانوان وزارت ارتباط//ات و فن//اوري اطالعات با بيان اينك//ه حريم خصوصي نداريم و خودم//ان در حال دام//ن زدن به آن هستيم، گفت: آنقدر كه مسايل روزانه براي ديگران س//هلالوصول اس//ت در كشورهاي غربي اينچنين نيست.

وي با اشاره به اينكه نبايد هر تصوير رادراينستاگراممنتشركنيم،اظهاركرد: درايران07 ميليونكاربراينترنتداريم و بس//ياري از افراد در حوزه سرگرمي فعاليت ميكنند و به مس//ايل علمي و كاري چندان توجه ندارند.

رادف//ر با بيان اينك//ه تلفنهمراه و فضاي مجازي ارتباطات فضاي حقيقي را تسهيل ميكند، افزود: كل جامعه ما در حال گذار از سنت به مدرنيته است و در آن بانوان و مردان وجود دارد.

وي با اش//اره به اينكه جامعه ما به دنبال توانمندس//ازي جامعه به لحاظ فكري اس//ت، تصريح كرد: در شهرها و روس//تاها بايد كارگاههاي آموزش//ي برگزار ش//ود و توانمنديهاي الزم به مردم عرضه شود.

مديركل امور بانوان وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اينكه توليد محتواازمهمترينمسايلفضايمجازي اس//ت، ادام//ه داد: در توليد محتوا 13 دس//تگاه داريم كه مس//ايل فرهنگي برعهده آنهاست.

وي خاطرنشان كرد: دولت تدبير و اميد سياستگذار و تسهيلگر است نه تصديگر. مش//ي دولت اين است كه كار را به بخش خصوصي واگذار كند بنابراين اگر بخ//ش خصوصي توليد محت//وا كن//د، دول//ت از آن حمايت خواهد كرد.

وي با بيان اينك//ه امروز ميتوان از فضاي مجازي در حوزههاي اقتصادي به خوبي اس//تفاده كرد، اظه//ار كرد: نمونهه//اي بس//ياري در اين حوزه رخ داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.