بیتفاوتینظاممهندسی

Jahan e-Sanat - - News -

گروهمسکن- »مافیای قدرت در سازمان نظام مهندسی، پروندههای بزرگ را تنها در اختیار شرکتهای پدرخوانده ق//رار میدهند.« این را احمدرضا س//رحدی، عضو س//ابق هیات رییسه سازمان نظام مهندسی سال گذش//ته اعالم کرده بود و از فسادی که در نظام مهندسی باعث نابسامانی ساختوساز شده بود پرده برداش//ت. هنوز چند هفته از اعالم این خبر نگذش//ته ب//ود که پرونده یک فساد 40 میلیارد تومانی که به گفته اکبر ترکان به صورت اختالس انجام شده بود، نیز بر لیست عملکرد سازمان نظام مهندسی اضافه شد. حاال پس از گذش//ت یک س//ال از این موضوع رییس س//ازمان نظام مهندسی ساختمان تنها به گفتن اینکه »تخل//ف 40 میلیارد تومانی در حال پیگیری است« اکتفا کرده و به این پرس//ش پاس//خ نداده که چگونه با مکانیس//م سرمایهگذاری نظام مهندسی در بانکها که باعث ظهور چنین فسادی شده بود مقابله خواهد کرد، مافیای قدرت در این سازمان چه سرنوشتی پیدا کرده و چگونه با آن مقابله خواهد شد؟

پس از اینکه مس//ووالن وزارت راه وشهرس//ازی سپردهگذاری 40 میلیارد تومانی برخی مدیران وقت نظام مهندس//ی استان تهران را به عنوان »تخلف مالی« اعالم کردند، اکبر ترکان، مش//اور رییسجمهور از ابع//اد جدی//د این پرون//د پرده برداشت و این مساله را »اختالس« خوانده است.

خردادم//اه س//ال گذش//ته حام//د مظاهری//ان، مع//اون وزیر راهوشهرس//ازی از تخل//ف مال//ی س//ازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران پرده برداشت و گفته ب//ود: »در هیاتمدی//ره دوره قبل س//ازمان نظام مهندس//ی اس//تان تهران 40 میلی//ارد تومان از اموال س//ازمان نظام مهندس//ی به بانک سپرده ش//ده که این مبلغ، وثیقه دریافت تسهیالت برای یک شرکت خصوصی قرار گرفته است.«

در ادامه شیبانی، مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای وزارت راهوشهرسازی نیز گفته بود: جزو وظایف و اختیارات قانون//ی س//ازمان نظام مهندس//ی نیس//ت که منابع مال//ی در اختیار خود )منابع مالی س//ازمان یا منابع امانی از قبیل حقالزحمه نظارت( را تبدیل به وثیقهای کند تا اشخاص حقیقی یا حقوقی بتوانند با پشتوانه آن تس//هیالت دریاف//ت کنند. در اینکه این موضوع یک س//وءجریان مالی ب//وده تردیدی نیس//ت و در وج//ود تخلف انتظامی هم ش//کی وجود ندارد.

چن//د روز پ//س از این اظهارات رییس سابق سازمان نظام مهندسی پایتخت در واکنش به طرح موضوع »تخل//ف 40 میلی//ارد تومانی در هیاتمدیره س//ابق این س//ازمان« به یک//ی از خبرگزاریها گفت که چنین چیزی صح//ت ندارد، پولی در بانک سپردهگذاری شده و بانک سود آنرا میدهد و نه پولی گمشده و نه اینکه سوءاس//تفادهای صورت گرفته است.

حاال با گذش//ت یک سال از این رویداد و در حالی که افکار عمومی به دنبال جزییات شکلگیری چنین فسادی در سازمان نظام مهندسی اس//ت، رییس فعلی سازمان اعالم نتیجه تحقیقات را به آینده حواله داده؛ تحقیقاتی که از وظایف سازمان نظام مهندسی است و بیش از یک سال است که از زمان آن میگذرد. فرجاهلل رجبی در نشس//ت خبری ب//ا بیان اینکه تخل//ف 40 میلیارد تومان//ی دوره قبل س//ازمان نظام مهندسی س//اختمان استان تهران در حال پیگیری است گفته در مورد شناسایی کسانی که در این ماجرا مداخله داشتند در حال جمعبندی نهایی هستیم، مبالغ هم بلوکه شده و ظرف هفتهه//ای آینده اقدامات جدیدی انجام خواهد شد.

رجبی که در پاس//خ به س//وال ایس//نا این سخنان را مطرح کرده، درب//اره آخرین وضعیت تخلف 40 میلی//ارد تومانی ک//ه در دوره قبل س//ازمان نظام مهندسی ساختمان اس//تان تهران اتفاق افتاده اس//ت، گفته: قطعا در دوره جدید شورای مرکزی، بنای ما بر یک نوع کنترل و انضباط تش//کیالتی است. برنامه ما این اس//ت که به برنامههایی که در س//ازمان اتفاق افتاده یا نیفتاده زود ورود پی//دا کنیم. بحث تخلف 40 میلی//ارد تومان//ی هم تا حدود زی//ادی انجام ش//ده و گزارشهای زیادی در س//ازمان نظام مهندسی و نی//ز س//ازمانهای دیگ//ر انجام شده است.

او ادام//ه داد: منطب//ق با قانون و وظایفی ک//ه داریم در حال پیگیری این پرونده هستیم. طرح در مراجع قضایی انجام ش//ده اس//ت. در مورد شناسایی کس//انی که در این ماجرا مداخلهداشتندنیزدرحالجمعبندی نهایی هستیم و کمک میکنیم که س//ازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اقدام مهمی انجام دهد. االن ه//م مبالغ بلوکه ش//ده اس//ت و ظ//رف هفتههای آین//ده اقدامات جدیدی انجام خواهد شد. از این اتفاق جمعبندی هم داریم و بخشنامههایی هم برای سازمانها ارائه میکنیم که امیدواریم یک وحدت رویه در سازمان ایجاد کنیم.

این در حالی است که مشخص نیست چرا نتایج پیگیریهای چنین پرونده مهمی پس از گذش//ت یک س//ال، قرار اس//ت پس از نشست خبری با موضوع بیستمین اجالس هیاتعمومی س//ازمان ارائه شود؛ موضوعی که نش//ان میدهد نظام مهندس//ی تنها زمانی که توس//ط رس//انهها مورد سوال قرار میگیرد اقدام به تصمیمگیری میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.