گازرسانی به 366 روستای مازندران در دستور است

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرامورآبفایشهرستانمالردازاجرایعملیاتاصالحشبکهآبرسانی به طول0022 متر در این شهرستان خبر داد. خیراهلل کریمی، مدیر امور آبفایشهرستانمالردگفت:بهمنظورتامینآبشربشهروندانباکیفیت وکمیتمطلوبوپیشگیریازوقوعحوادثوهدررفتآب،شبکهفرسوده توزیع آب به طول بیش از دو کیلومتر با وجود محدودیتهای ترافیکی پس از اخذ مجوزهای الزم در کوتاه ترین زمان اصالح شد.وی افزود: این طرح درنقاطمختلفشهرستانمالردازجملهبازارچهراد،کوچه5 و7 خیابان حافظ،سوممعلموولیعصرانجامشد.کریمیدرادامهتصریحکرد:دراجرای اینعملیاتازلولههایپلیاتیلندراقطار001 و09 میلیمتریاستفاده وهمزمان004 فقرهانشعابآبمشترکینبازسازیشد.ویهمچنیناز شناساییوجمعآوری04 رشتهانشعابآبغیرمجازدرمحدودهقشالق با اقطار مختلف خبر داد. مدیر امور آب و فاضالب شهرستان مالرد گفت: وجود انشعابات آب غیرمجاز یکی از معضالت در سطح شهر مالرد به شمار میرود که عالوه بر اختالل در شبکه توزیع آبرسانی، افت فشار سبب هدر رفت آب و همچنین مصارف نامتعارف میشود که استفاده از این گونه انشعابات جرم و متخلف به مراجع قضایی معرفی میشود.

مدیر امور آبفای شهرستان قدس از اجرای پنج کیلومتر توسعه شبکه فاضالب تا پایان سالجاری در این شهرستان خبر داد. بهزاد رضوانی گفت: ب//ا توجه به ضرورت انجام لولهگذاری و نصب انش//عابات فاضالب جهت ارتقای سطح بهداشت عمومی شهروندان عملیات اجرای شبکه فاضالب در شهرستان قدس با جدیت در حال پیگیری و انجام است. وی ادامه داد: عملیاتتوسعهشبکهفاضالبدرمنطقهشهرکبسیجکوچههایفراز1 و فراز2،کوچهشهیدقربانی،گلستان،کوچهبسیجوسایرکوچههایاطراف بهطول0051 متروبالولههاییبهقطر061 125و بهاتمامرسید.رضوانی افزود:عالوهبرلولهگذاریحدود003 رشتهانشعابفاضالبدرکوچههای مذکور نصب شده است. وی خاطرنشان کرد: امور آبفای شهرستان قدس در سالجاری نصب0003 رشته انشعاب فاضالب و پنج کیلومتر توسعه شبکه فاضالب را در برنامه کاری خود دارد.

با حضور مدیر کل نوسازی مدارس استان گیالن کلنگ احداث مدرسه سهکالسه خیریشیخزاهدمحلهچابکسربهزمینزدهشد.کلنگاحداثمدرسهسهکالسهخیرساز در روستای شیخ زاهد محله چابکسر با حضور مقدم مدیر کل محترم نوسازی مدارس استان گیالن، خانواده خیر بزرگوار، رمضانی کارگر جانبازی فرماندار شهرستان رودسر، حجتاالسالم و المسلمین کشاورز امام جمعه چابکسر، حاج آقا میر مسعودی و حاج آقایعقوبیرییسومدیرعاملمجمعخیرینمدرسهسازاستانوبرخیدیگرازمسووالن استانی و شهرستانی به زمین زده شد. مقدم در این مراسم با بیان اینکه یکی از نشانههای آیات خداوندی، مهر و محبت بندگان نسبت به همدیگر است، افزود: خیرین مدرسهساز انسانهای عاشقی هستند که به همنوعان خود مهر، محبت و عشق میورزند.

فعالیت گازرسانی به 150 روستا در استان مازندران در حال اجراست و گازرسانی به 366 روستا نیز در دستور کار ما قرار دارد. نفت از مهرماه برای دهستان کسلیان بخش زیرآب شهرستان سوادکوه قطع میشود و منازل لولهکشی میشوند و با تایید نظام مهندس//ی اقدام به دریافت خدمات میکنند. محمداس//ماعیل ابراهیمزاده در جمع مردم زیرآب با اشاره به اینکه وزارت نفت باور دارد که همه کشور را گازدار کند، اظهار کرد: تا پایان سال 1397 همه روستاهای باالی 20 خانوار کشور گازدار میشوند.

وی به وضعیت گازرسانی در استان مازندران اشاره کرد و افزود: تا پایان سال 1397 صد در صد استان مازندران و همه روس//تاهای این استان گازدار میش//وند. مدیرعامل شرکت گاز مازندران از فعالیت هفت پیمانکار برای گازرسانی به شهر آالشت و روستاهای سوادکوه و انتخاب سه پیمانکار جدید خبر داد و خاطرنشان کرد: کیفیت لولههای گاز با جان مردم در ارتباط است و باید استانداردهای بینالمللی در آن رعایت شود و 350 میلیارد تومان برای استان مازندران و 60 میلیارد تومان برای شهرستان سوادکوه پیمانکار داریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.