طرحهای عجیبی درباره انتقال آب از دریای عمان به مرکز کشور میشنویم

Jahan e-Sanat - - News -

وزیر راهوشهرس//ازی گفت: این روزها طرحهای عجیبی درباره اتنقال آب از دریای عمان به شهرهای مرکز کش//ور میشنویم که اجرای آن هزینه بسیار باالیی دارد. عباس آخوندی در مراسم گرامیداشت روز جهان//ی دریانوردان با بی//ان اینکه این صنعت تحریمهای س//ختی را پشتس//ر گذاش//ته، گفت: خوشبختانه در شرایطی هستیم که تحریمها علیه صنعت دریایی و کش//تیرانی برداشته شده و باید از این فرصت پیشآمده حداکثر استفاده را کنیم.

وی ادام//ه داد: به برکت قدرت و صالبت دریایی که نیروهای نظامی کش//ورمان بر سطح دریای آزاد ایجاد کردند، میتوانیم سهم خود را از بازار جهانی پس بگیریم. آخوندی ادامه داد: با این دو مولفه یعنی لغو تحریمها و برقراری امنیت موقعیت بسیار خوبی برای حملونقل دریایی ایجاد شده است .

به گزارش ایلنا، وزیر راه شهرس//ازی با تاکید بر اینکه در حوزه دریا زبانمان و و هدفمان بینالمللی است، گفت: تمام آبهای ایران آبهای آزاد است که بنابرای//ن فعالیت ما در صحنه رقابت جهانی خواهد بود و هر هدفگذاری برای به دس//ت آوردن سهم ای//ران از بازارهای جهانی در حوزه دریایی اس//ت. آخوندی با بیان اینکه باید سپاسگزار رهبری باشیم ک//ه ش//رایط امنیت را در منطقه ب//رای ما راهبری کردهان//د، اظهار داش//ت: امروز یک//ی از موضوعات مه//م در این حوزه افزایش جمعیت در ش//هرهای ساحلی است.

وزیر راهوشهرسازی گفت: از جهت بحث آمایش س//رزمین و توزیع جمعیت در سرزمین باید میزان تراکم نفر در هکتار و توس//عه ش//هری را در دستور کار قرار دهیم. وی گفت: بحثهای بس//یار عجیبی درب//اره انتقال آب از دریای عمان به درون کش//ور مطرح میش//ود که اجرای این طرحها بسیار گران خواهد بود و مشخص نیست چقدر با محیطزیست سازگار باشد.

آخون//دی با بیان اینکه رش//د جمعیت در بنادر س//احلی و افزایش جمعیت در این مناطق از لحاظ توس//عه ملی مق//رون به صرفه اس//ت و عملیاتیتر خواهد بود، گفت: باید سیاست رشد جمعیت را در سواحل ایران دنبال کنیم. وزیر راهوشهرسازی با بیان اینکه نمیتوان آب را با صرف هزینههای میلیاردی به ش//هرهای کوی//ری منتقل کرد، اظهار داش//ت: سیاست ما این است به تعادل جمعیت برسیم البته توس//عه شهرهای کویری هم مهم است اما سیاست ما تعادل جمعیت در مناطق است.

وی گفت: موضوعی که را در وزارتخانه پیگیری میکنیم اجرای سیاست افزایش جمعیت در سواحل جنوبی است و بارها گفتهام ماموریت سازمان بنادر و دریانوردی فراتر از حملونقل دریایی است و یک ماموریت و مسوولیت اجتماعی در توسعه شهرهای ساحلی دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.