بازدید وزیر ارشاد از مرکز همایشهای بینالمللی اصفهان

Jahan e-Sanat - - News -

بازارچههفتگیصنایعدستیمنطقهآزادانزلیباهدفمعرفیوفروشصنایعدستیوتنوع غذایی گیالن روزهای پنجشنبه و جمعه هر هفته در نوروزخانه فاز تجارت و گردشگری این منطقهدایراست.بنابراینگزارشحمایتازهنرمندانصنایعدستیگیالنوبهویژهمنطقهآزاد انزلی،آشناییمردماستانوگردشگرانباتوانمندیهاوظرفیتهایاینصنعتدریکفضای سنتی و گام برداشتن در مسیر بازاریابی تولیدات صنایعدستی با هدف افزایش تولید و اشتغال مولد در سطح منطقه مهمترین دالیل و اهداف برگزاری بازارچه هفتگی صنایعدستی در این منطقه است.معرفی روشهای تولید صنایعدستی از سوی هنرمندان حاضر در این نمایشگاه به گردشگران و ساکنان محدوده به منظور ایجاد عالقه و آشنایی با پتانسیلهای این صنعت در تقویت اقتصاد خانواده، اجرای موسیقی سنتی همراه با معرفی انواع صنایعدستی و تولیدی از قبیل فرش، حصیر، چوب، سفال، سرامیک، رشتیدوزی و چرمدوزی و همچنین طبخ انواع خوراکها و شیرینیهای محلی گیالن از جمله نان کشتا و رشته خوشکار از بخشهای جذاب غرفههای متنوع بازارچه صنایعدستی منطقه آزاد انزلی است.

سید رضا صالحیامیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حاشیه سفر به اصفهان از محل ساخت پروژه سالن همایشهای بینالمللی اصفهان بازدید کرد. وی در این دیدار اظهار کرد: از زحمات صادقانه و دلسوزانه شورای اسالمی شهر و شهردار و تیم اجرایی شاغل در مدیریت شهری اصفهان تشکر میکنم. وی ادامه داد: مرکز همایشهای بینالمللی اصفهان یکی از افتخارات معماری ایرانزمین اس//ت و میتواند مرکز همایشهای جمهوری اس//المی ایران تلقی شود و از این طریق بار ترافیکی مهمانان خارجی از تهران به اصفهان منتقل شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی عنوان کرد: هدف اولیه هم همین بود که مرکز همایشهای بینالمللی در شهری احداث شود که نماد فرهنگ و تمدن است بنابراین این مجموعه روح فرهنگی دارد اگرچه جسم فیزیکی دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.