تصفیه 624 هزار مترمکعب از فاضالب کرمان

Jahan e-Sanat - - News -

فاضالب قسمت غربی شهر رشت با اعتباری بالغ بر 29 میلیارد ریال اجرا میشود. محسن حسینی، رییس هیاتمدیره و مدیرعامل آبفای گیالن با اعالم این خبر افزود: با توجه به عدم وجود شبکه جمعآوری فاضالب در منطقه باقرالعلوم واقع در بلوار افتخاری و دفع فاضالب از طریق ایجاد چاههای جذبی نسبت به اجرای طرح جمعآوری بهداشتی فاضالب اقدام شد.وی در ادامه گفت: این پروژه شامل اجرای 5087 متر لولهگذاری در اقطار002 تا513 میلیمتربالولهپلیاتیلندوجداره،بههمراهنصب005 فقرهانشعاب است که هزینه اجرای آن بالغ بر92 میلیارد ریال برآورد شده است.مدیرعامل آبفای گیالن مدت زمان اجرای پروژه را21 ماه اعالم کرد و یادآور شد: با توجه به پیشرفت فیزیکی23 درصدی پروژه و اجرای0871 متر از شبکه و ساخت13 آدم رو، بهرهبرداری از این پروژهپایاندیماهسالجاریوجمعیتبرخوردارازآن0021 خانوارخواهدبود.

در ماه گذشته 624526 مترمکعب فاضالب شهر کرمان جمعآوری و تصفیه شد. هادی دهقان، مدیر بهرهبرداری فاضالب ش//هر کرمان گفت: در خردادماه 624526 مترمکعب فاضالب ش//هر کرمان جمعآوری و تصفیه ش//د. وی افزود: طی این مدت 25 کیلومتر شبکه فاضالب شستوشو و 544 فقره آزمایش انجام شد. همچنین طی خردادماه، 397 فقره انشعاب فاضالب در شهر کرمان واگذار شد. محمدعلی سیاهکوهی مجری پروژه فاضالب شهر کرمان گفت: ماه گذشته 397 فقره انشعاب فاضالب در خیابان مدیریت، بلوار باستانی شمالی و خیابان 24 آذر واگذار شد. وی افزود: همچنین در این مدت 1900 متر شبکه فاضالب در سطح شهر اجرا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.