بهرهبرداریکاملازآزادراهتهرانشمالدر1041

Jahan e-Sanat - - News -

وزارت راه- محمد سعیدیکیا، رییس بنیاد مستضعفان درباره آخرین وضعیتپروژهآزادراهتهران-شمال،چگونگیبهوجودآمدناینتحولبزرگ درساختآزادراهتهران-شمال،آخرینوضعیتترمینالسالموفعالیتهای دریاییآنبنیاد،توضحاتیراارایهکردوگفت:زمانیکهواردبنیادمستضعفان شدم دیداری با آقای آخوندی داشتم. در جریان آن دیدار و تایید وی برای همکاری،کار آغاز شد. خوشبختانه تا امروز دو طرف با تمام توان خود پیگیر اجرای این کار مهم بودهاند و پیشرفتهایی که امروز در قطعه اول شاهد آن هستیم، نتیجه این همکاری و نشان از عزم مشترک در انجام آن است.

رییس بنیاد مستضعفان گفت: در قطعه سوم نیز سرمایهگذاران کرهای اعالمآمادگیکردندتابهاینبخشفاینانسارائهکنند.مادرکناراینپیشنهاد دیگرپیشنهاداتتامینمالیطرحهایسرمایهگذاریازکشورهایمختلفو نیزپیمانکارانایرانیرانیزبررسیمیکنیمتاکاراجراییشود.سعیدیکیادر پاسخ به این سوال که زمان احتمالی تکمیل کامل آزادراه تهران- شمال چه سالی خواهد بود، عنوان کرد: با وجود تمام دشواریها ما معتقدیم انشاءاهلل تا سال1041 امکانبهرهبرداریکاملازاینپروژهوجودخواهدداشت.ویدر پاسخبهسوالیدیگردربارهآخرینوضعیتساختترمینالسالمفرودگاهامام از سوی بنیاد مستضعفان نیز تاکید کرد: در ابتدا یکی از شرکتهای بنیاد در احداث این ترمینال به عنوان یک پیمانکار حضور داشت اما با توجه به اینکه وزارتراهوشهرسازیکمبوداعتبارداشتازبنیادمستضعفانخواستندتاتامین مالی نیز در این ترمینال داشته باشد. ما با این هدف که گره مشکالت باز شود وارد شدیم و این قرارداد نیز در دی ماه سال5931 به امضا رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.