اوراقگرانمسکنمردمراصاحبخانهنمیکند

Jahan e-Sanat - - News -

تسنیم-یکعضوکمیسیونعمرانمجلسباانتقادازهزینههایگزافی که برای خرید اوراق حقتقدم مسکن از سوی مردم پرداخت میشود، گفت: تسهیالتدهیبانرخسودباالیاخریداوراقگرانمردمراصاحبخانهنمیکند. معامالت اوراق تسهیالت مسکن یکی از راههای خانهدار شدن است که از سال 89 در شرکت فرابورس ایران آغاز شده و هماکنون بیش از 20 نماد حقتقدمتسهیالتمسکندراینشرکتمعاملهمیشود.برایناساسسقف فردی تسهیالت خرید از محل گواهی حقتقدم استفاده از تسهیالت مسکن در تهران 600 میلیون ریال، در مراکز استانها و شهرهای باالی 200 هزار نفر005 میلیونریالوسایرمناطقشهری004 میلیونریالاست.البتهاز سالهایآغازبهکارمعامالتحقتقدمتسهیالتمسکنخبرهایگوناگونی مبنی بر وجود داللها در این بارا منتشر شده که در افت و خیر قیمت این برگههااثرگذاربودهاست.ازاینرواخیرایکعضوکمیسیونعمرانمجلس،با بیاناینکهفروشاوراقحقتقدممسکندربازاردرگیرداللیشدهاستگفته، دولتبایدبازارسیاهفروشاوراقمسکنراساماندهیکند.اقبالمحمدیاندر گفتوگو با خانه ملت همچنین با انتقاد از هزینههای گزافی که برای خرید اوراق حقتقدم مسکن از سوی مردم پرداخت میشود، افزود: دولت باید در سیاستهای خانهدار کردن مردم تجدیدنظر کند، زیرا تسهیالتدهی با نرخ سود باال یا خرید اوراق گران، مردم را صاحب خانه نمیکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.