افتتاحفاز9 مسکنمهرپردیسازماهآینده

Jahan e-Sanat - - News -

تسنیم- مدیرعامل شرکت عمران پردیس با اشاره به مانع دیوار حائل فاز9 قدیمدرافتتاحوتحویلواحدهایمسکنمهرگفت:ازماهآیندهافتتاح واحدهای این فاز پس از رفع مانع چند ساله دیوار حائل آغاز میشود. سعید غفوری اظهار کرد: یکی از مشکالتی که پروژههای مسکن مهر پردیس در فاز9 داردمربوطبهدیوارحائلاینواحدهاست.

ویبابیاناینکهدیوارحائلبایدسال19 بهصورتاصولیاجرامیشد، تصریح کرد: یکی از موانعی که باعث شده نتوانیم واحدهای آماده این فاز را تحویلمتقاضیاندهیم،همیندیوارحائلبودهاست.ویتاکیدکرد:باوجود همهموانعموجودبراساسبرنامهریزیصورتگرفتهازماهآینده)مردادماه69( درفاز9 قدیمواحدهایمسکنمهرافتتاحوتحویلداریم.

دیوار حائل مورد نظر در دوره یکی از مدیران گذش//ته ش//رکت عمران پردیسساختهشدهکهباتوجهبهاظهاراتبرخیکارشناسانبهنظرمیرسد اجرای آن چندان با مطالعه انجام نشده است. یکی از مسایل و موانع مدیران کنونی شرکت عمران پردیس در افتتاح و تحویل واحدهای فاز 9 قدیم به متقاضیان همین دیوار حائل است که گفته میشود برای حل این مشکل مشاور مجربی در حال کار روی ضعف دیوارهای حائل است. حدود چهار سال از پروسه تکمیل این واحدها میگذرد که البته اواخر سال آینده 200 واحدفاز9 افتتاحمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.