سودانباشته6 هزارميلياردرياليگروهبهمن

Jahan e-Sanat - - News - نگاه

رونق ساختوساز در بافت فرسوده ضمن اتخاذ سياستهاي تعادلبخشي به اين بازار ميتواند از قيمتهاي نجومي در اين حوزه جلوگيري كند. محمد عزيزي، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در گفتوگو با خانه ملت ضمن تاكيد بر ضرورت نوسازي بافتهاي فرسوده گفت: كاهش رقم سود تسهيالت مسكن در بخش بافت فرسوده عامل مهمي در موفق بودن سياستهاي نوسازي اين نوع بافتهاست. نماينده مردم ابهر، خرمدره و س//لطانيه در مجلس با بيان اينكه بهبود وضعيت ش//هرها منوط به نوس//ازي بافتهاي فرسوده است، تصريح كرد: دولت براي تش//ويق به ساخت و ساز در بافت فرسوده بايد حاشيه سودي براي مردم تضمين كند تا به اين ترتيب انگيزه براي نوسازي اين نوع بافتها افزايش يابد. وي با تاكيد براينكهساختوسازخانههايكلنگيميتواندباتسهيالتدهي ارزان تسريع شود، افزود: در حال حاضر با توجه به اينكه بازار مس//كن به ثبات نسبي رسيده و مسكن از كاالي تجاري به كاالي مصرفي تبديل ش//ده، الزم اس//ت شرايط براي پايان دادن به بورسبازي در اين حوزه نيز فراهم شود. اين نماينده مردم در مجلس دهم با اشاره به حباب قيمتي مسكن گفت: كاهش عرضه و تقاضا در حوزه مسكن تبعات بسياري بر بازار داشته كه با رونق ساخت و ساز در بافت فرسوده ضمن اتخاذ سياستهاي تعادلبخشي به اين بازار ميتوان از قيمتهاي نجومي در اين حوزه جلوگيري كرد. عزيزي ارائه تسهيالت با نرخ سود پايين را سياست مناسبي براي ايجاد تحول در بافت فرسوده خواند و افزود: اگر بخواهيم رونقي در بخش بافتهاي فرسوده ايجاد كنيم، بايد تسهيالت خوبي را در اختيار مردم اقدام به جابه جايي 492 هزار اوراق بهادار در بازار اوراق با درآمد ثابت كردند. ارزش معامالت انجام ش//ده در اين بازار به 483 ميليارد ريال رسيد. اوراق »صايتل« مربوط به اوراق اجاره رايتل روز گذشته بيشترين حجم و ارزش معامالتي را در اين بازار به خود اختصاص داد. در نهايت ش//اخص كل فرابورس نيز با اف//ت 2/8 واحدي در پايان ب//ازار در نزديكي ارتفاع 897 واحدي ايس//تاد. نمادهاي »مارون«، »زاگرس« و »دماوند« در حالي باالترين تاثير منفي را بر آيفكس موجب ش//دند كه نمادهاي »شراز«، »شپاس« و »چكاپا« با رشد قيمتي خود مانع افت بيشتر شاخص شدند. قرار دهيم تا به اين ترتيب مس//كن نيز از بورسبازي خارج شود و حباب قيمتي آن نيز از بين برود. وي تاكيد كرد: بايد نرخ سود تسهيالت مسكن رقمي كمتر از 10 درصد باشد تا به اين ترتيب ساختوساز در بافت فرسوده براي مالكان آنها صرفه اقتصادي داشته باشد. اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه با تسهيالتدهي در بخش نوسازي بافت فرسوده دوباره شاهد بورسبازي در حوزه مسكن نخواهيم بود، گفت: تسهيالتدهي در حوزه مسكن اگر به كاهش قيمت تمامشده منجر شود، نرخ فروش مسكن را حبابي رشد نميدهد. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس يادآور شد: بانكها بايد از وجوه ادارهشده دولتي تسهيالت براي بافت فرسوده را با نرخ س//ودي ارزان تامين كنند. وي در بخش ديگري از اظهارات خود با اش//اره به نرخ باالي مسكن در تهران گفت: جمعيت تهران 10 ميليون نفر است و ميزان واحد مسكوني مورد نياز براي اين جمعيت حدود 2/5 ميليون است. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس ادامه داد: علت رشد قيمت مسكن در تهران كمبود واحد مسكوني نيست بلكه بورسبازي به نرخهاي خارج از ضابطه انجاميده است.

گروه بهمن در دوره 12 ماهه منتهي به 30 اسفندماه سال مالي 95 مبلغ ش//ش هزار و 684 ميليارد و 439 ميليون ريال س//ود انباشته در حسابهايخودمنظوركرد.شركتگروهبهمنصورتهايمالييكساله 95 را حسابرسي نشده منتشر كرد. براساس اين گزارش، »خبهمن« در س//ال گذشته با سرمايه پنج هزار و 70 ميليارد ريال معادل يك هزار و 952 ميليارد و 61ميليون ريال درآمد عملياتي داشت. از درآمد عملياتي اين شركت هزينههاي فروش، اداري و عمومي كسر شد و سود عملياتي دوره به مبلغ يكهزار و 734 ميليارد و 466 ميليون ريال رسيد. از سود عملياتي شركت نيز هزينههاي مالي كسر و درآمدهاي غيرعملياتي به آن اضافه شد و سود خالص دوره برابر يك هزار و 346 ميليارد و 954 ميليون ريال به دست آمد و بر اين اساس مبلغ 266 ريال سود به ازاي هر سهم كنار گذاشت. به سود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه شد و درنهايتمبلغششهزارو486 ميلياردو934 ميليونريالسودانباشته پايان دوره در حسابهاي اين شركت منظور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.