داليل توقف نماد پااليشيها

Jahan e-Sanat - - News - فرابورس

رييس اداره نظارت بر ناشران بورسي، بازگشايي نماد بانك صادرات را منوط به ارائه اطالعات 12 ماهه سال 95 دانست و اعالم كرد: در صورتي كه بانك صادرات قصد برگزاري مجمع ساالنه را تا پايان تيرماه داشته باشد، بايد صورتهاي مالي حسابرسيشدهرا01روزقبلازبرگزاريمجمع ارائه كند. علي بيگزاده با بيان مطلب فوق به سنا گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار براي بازگشايي نماد بانك صادرات با توجه به الزامات آييننامه افشا و همچنين پوش//ش نامتوازن بودجه در مقطع 9 ماهه س//ال 59، درخواس//ت ارائه صورتهاي مالي حسابرس//ي نشده سال 95 را داشته كه با وجود گذش//ت بيش از چهار ماه از سال 95 اين مهم تاكنون محقق نشده است. وي با بيان لزوم رعايت قوانين و ارائه اطالعات براي بازگشايي و بازگش//ت نماد به بازار اظهار داشت: در صورتي كه هيات مدي//ره بانك صادرات پيگير برگزاري مجمع ساالنه در موعد مقرر و حداكثر تا قبل از اتمام تيرماه باشد، صورتهاي مالي حسابرسي س//ال ‪10 59،‬ روز قبل بايد ارائه شود. بيگزاده درخصوص لحاظ ش//دن س//ود مطالبات بانك صادرات از دولت در صورتهاي مالي جديد گفت: اميدواريم تا قبل از بازگشايي نماد بانك صادرات، نتيجه رايزنيها از دولت نهايي و نماد با وضعيتي روشن باز شود. اين مقام مسوول در ادامه به علت توقف پااليشيها اشاره كرد و گفت: شركتهاي پااليشي روز گذشته به دليل اعالم تعديل مثبت و بعد از آنكه به طور مكتوب درخواست توقف نماد داشتند،متوقفشدند.ويدراينخصوصتوضيح داد: از آنجا كه شركتهاي پااليشي جزييات نرخ خوراك و نرخ فروش خود را از شركت پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ميگيرند در اطالعات ارس//الي جديد پااليش و پخش سود سال مالي 95 اين ش//ركتها با تعديل مثبت همراه شده اس//ت. بيگزاده درخصوص خبر تعديل مثبت ناشي از برگشت برخي ذخاير پااليشگاهيها ابراز داشت: تاكنون خبري در اين خصوص از طرف شركتهاي پااليشي به س//ازمان بورس ارسال نشده است. افزايش 69 درصدي ارزش معامالت گزارش هفتگي بررس//ي بازارها كه نمايي از كل ب//ازار اوراق بهادار و وضعيت بورسهاي شناختهشده را نشان ميدهد مشخص ميكند كه بورس با رشد 96 درصدي ارزش معامالت در هفته گذشته مواجه شده است. در اين گزارش روند ش//اخصهاي اصلي، ارزش بازار، حجم و ارزش معامالت، بازدهي بورس بر حسب ريال، دالر و يورو در بازههاي زماني متفاوت بررسي ميش//ود. به گزارش بورس تهران و براس//اس گ//زارش هفتگي بررس//ي بازارها كه هر هفته توسط مديريت تحقيق و توسعه بورس تهران تهيه و منتشر ميشود در هفته منتهي به 14 تيرماه، شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در پايانمعامالتروزچهارشنبهمورخ41تيرماهبه عدد 78700 واحد رسيد كه در مقايسه با پايان هفته گذشته 0/5 درصد كاهش داشته است. در اين هفته حجم معامالت 2248 ميليون سهم و ارزش آن 6162 ميليارد ريال بوده اس//ت كه حجم و ارزش معامالت نسبت به هفته گذشته ب//ه ترتي//ب 37 و 69 درصد افزايش داش//ته است. ارزش بورس اوراق بهادار تهران در پايان معامالت اين هفته به عدد 3186557 ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با پايان هفته گذشته 0/22 درصد كاهش داش//ته است. سه صنعت »فلزات اساسي« با 17/2 درصد، »محصوالت شيميايي« با 16/3 درصد و »خودرو و ساخت قطعات« با 13 درصد بيشترين حجم معامالت هفتگي را به خود اختصاص دادند. بر اين اساس در 30 روز منته//ي ب//ه 14 خردادماه ،1396 صنعت »محصوالت كاغذي« با بازدهي 12/5 درصد در صدر صنايع بورس//ي قرار گرفت. در مدت مشابه صنعت »استخراج زغالسنگ« با افت منفي 14 درصدي، بيشترين افت را تجربه كرد. در ميان شركتها، شركت »قند شيرين خراس//ان« با 43 درصد بيش//ترين افزايش و »گس//ترش صنايع و خدمات كش//اورزي« با منفي 33/5 درصد بيشترين كاهش را داشتند. همچنين در محاسبه بازدهيها نسبت به پايان هفته گذشته، ش//اخص بورس بمبئي BSE) (30 با رش//د 1/4 درصدي بيشترين بازدهي و شاخص بورس عربستان صعودي (TASI) با افت س//ه درصدي كمترين بازدهي را به خود اختص//اص دادند. عالوه بر موارد فوق، بازدهي بورس تهران، فرابورس ايران، نرخ ارز و طال به صورت هفتگي و ماهانه در اختيار خواننده قرار ميگيرد. صنايع و شركتهاي داراي بيشترين تاثير بر ش//اخص، معامالت به تفكيك صنايع، ريس//ك و بازدهي صنايع نيز از ديگر اطالعات ارائه شده در اين گزارش است. مقايسه بازدهي صندوقه//اي س//رمايهگذاري قاب//ل معامله و همچنين خالصهاي از بازده برخي از بورسها، اون//س طال، قيمت جهاني نف//ت، نرخ ارزهاي مبادلهاي و قيمت فلزات اساسي نيز در بخش پاياني اين گزارش قابل مشاهده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.