افزايش حجم معامالت قرارداد سكه آتي

Jahan e-Sanat - - News - برنامه

معامالت آتي س//كه طي هفته گذشته در بورس كاال ب//ا افزايش به 32 ه//زار و 426 قرارداد و ارزش معامالت هم به چهار هزار و 329 ميليارد ريال رس//يد. به گزارش بورس كاال، اين در حالي اس//ت كه در هفته گذش//ته دو عامل اساسي باعث شد كه براي سومين هفته پيايي قيمت جهاني طال رو به كاهش باشد. در همين حال طي هفته گذش//ته بازار طال و س//كه داخلي روند كاهشي را تجربه كرد به طوري كه قيمت سكه از يك ميليون و 220 هزار تومان در ابتداي هفته به يك ميليون و 213 هزار تومان رس//يد يعني حدود هفت هزار تومان كاهش قيمت پيدا كرد و قيمت هر گرم طالي 18 عيار نيز 1200 تومان به طور متوس//ط كاهش داشته است. دو عامل اصلي باعث كاهش قيمت جهاني طال ش//ده است؛ يك دليل افزايش قيمت دالر در بازارهاي مالي بوده و دومين دليل كاهش تقاضاي خريد طال در بازارهاي جهاني است. اين دو عامل باعث ش//ده كه قيمت جهاني طال كاهش پيدا كند و به طور متوس//ط تاكنون 20 دالر كاه//ش قيمت را تجربه كرده است. در معامالت آتي سكه نيز طي هفته گذشته سررسيد اسفندماه س//الجاري به عنوان پرطرفدارترين سررسيد لقب گرفت به نحوي كه معاملهگران 28 هزار و 167 قرارداد را به ارزش سه هزار و 782 ميليارد ريال در اين موعد تحويل به ثبت رساندند. در رتبه دوم معامالت آتي س//كه، سررسيد ديماه سالجاري با دو هزار و 716 قرارداد به ارزش 355 ميليارد ريال قرار گرفت. در مكان سوم بازار آتي نيز قرارداد تير امسال جاي گرفت به طوري كه با 891 قرارداد به ارزش 108 ميليارد ريال معامالت خود را در هفته اخير به پايان رساند. همچنين سررسيد شهريورماه نيز با 376 قرارداد به ارزش 46 ميليارد ريال در مكان بعدي بازار آتي قرار گرفت. در پايان نيز سررسيد آبانم//اه ب//ا 276 قرارداد ب//ه ارزش 35 ميليارد ريال در جايگاههاي آخر ايستاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.