چهارمين بانك در راه ورود به فرآيند تسويه وجوه معامالت

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل شركت س//پردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه )سمات( گفت: بانك قوامين بهعنوان چهارمين بانك در آستانه ورود به فرآيند تسويه وجوه معامالت بورس اوراق بهادار قرار دارد. به گزارش سمات، محمدرضا محسني در ديدارمديرعاملبانكقوامينكهدرمحلشركتسپردهگذاري مركزي برگزار شد، از عضويت اين بانك در اتاق پاياپاي سمات اس//تقبال كرد. وي افزود: سمات به دنبال تضمين امنيت و كارآمدي بازار س//رمايه ايران از طريق توسعه و بهينهسازي سازوكار تسويه معامالت با تمركز بر افزايش كارايي، كاهش ريسك و هزينه پاياپاي و تسويه وجوه معامالت است كه يكي از ابزارهاي موجود براي نيل به اين هدف، توسعه همكاريها با بازار پول و بهرهگيري از پتانسيلهاي موجود در اين زمينه است. مديرعامل شركت س//پردهگذاري مركزي بازار پول و سرمايه را مكمل يكديگر خواند و اظهار داشت: تعامل اين دو بازار ميتواند ساليق و عاليق سرمايهگذاران و سرمايهپذيران رابهنحومطلوبيپوششدهد.محسنيخاطرنشانكرد:روابط دو بازار پول و سرمايه در بازارهاي مالي كارا هر روز گستردهتر ميشود به طوري كه اين دو بازار به عنوان دو بال اقتصاد به طور هماهنگ با هم حركت ميكنند و حركت يكي در واقع تكميل حركت ديگري اس//ت بنابراين اين دو بازار ميتوانند باعث رش//د اقتصادي كشور ش//وند. وي اظهار داشت: بانك قوامين ميتواند با رعايت استانداردهاي شركت سپردهگذاري مركزي پس از بانكهاي ملي، تجارت و س//امان وارد فرآيند تس//ويه وجوه معامالت بورس اوراق بهادار شود كه اميدوارم اين فرآيند هرچه سريعتر عملياتي شود. مديرعامل شركت سپردهگذاري مركزي تصريح كرد: اين شركت ارتقاي كارايي فرآيندهاي تسويه وجوه معامالت را سرلوحه برنامههاي خود قرار داده است تا بتواند به خوبي از ظرفيتهاي موجود در نظام بانكي كشور استفاده كند كه به طور حتم با همكاري مطلوب بانكها و بازار س//رمايه ميتوان نقش مهمي را در توس//عه و بالندگي ايران اسالمي ايفا كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.