كاهش آيفكس در اولين روز معامالتي هفته

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه بورس- نخس//تين روز مبادالتي هفته جاري براي بازار فرابورس با دادوستد بيش از 218 ميليون ورقه بهادار ب//ه ارزش يكهزار و 75 ميليارد ريال پايان يافت ك//ه اين حجم معامله در بي//ش از 33 هزار دفعه صورت گرفت. روز گذش//ته سهامداران شاهد جابهجايي بيش از 106 ميليون س//هم به ارزش تقريبي 327 ميليارد ريال در مجموع دو بازار اول و دوم بودند. در اين دو بازار نماد معامالتي ش//ركت ريل س//ير كوثر با معامله 25 ميليون سهم به ارزش 97 ميليارد ريال بيشترين حجم و ارزش معامالتي را از آن خود كرد. روز گذشته دو نماد پااليشي و يك نماد سيماني متوقف و در مقابل يك نماد از گروه س//اير محصوالت كاني غيرفلزي بازگشايي شدند. به اين ترتيب نمادهاي شركتهاي پااليش نفت الوان و پااليش نفت شيراز با توجه به اطالعات دريافتي مبني بر تعديل با اهميت عملكرد سال مالي 1395 و شركت سيمان مجد خ//واف به منظور برگزاري مجمع عمومي عادي س//االنه صاحبان س//هام در روز دوشنبه مورخ 19 تيرماه متوقف شدند. نماد معامالتي شركت بازرگاني و توليدي مرجان كار نيز پس از برگزاري مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام و عدم موافقت مجمع با افزايش سرمايه بازگشايي شد. نگاهي به تابلو بيشترين رشد و افت قيمت نمادهاي مورد مبادله در بازارهاي اول و دوم فرابورس نشان ميدهد به ترتيب سه نماد »غمينو«، »شراز« و »حسير« در حالي تا س//قف پنج درصد افزايش قيم//ت را تجربه كردند كه نماده//اي »ثالوند«، »غفارس« و »غگلس//تا« با باالترين ريزش قيمتي روبهرو شدند. در مجموع تابلوهاي معامالتي بازار پايه نيز تعداد 107 ميليون سهم به ارزش افزون بر 142 ميليارد ريال مورد مبادله قرار گرفت. در همين حال تابلوي اوراق تسهيالت مسكن نيز ميزبان معامله 89 هزار ورقه تسه به ارزش بيش از 68 ميليارد ريال قرار گرفت. بازه قيمتي اين اوراق روز گذش//ته از 758 تا 776 هزار ريال در نوسان بود. سرمايهگذاران روز گذشته همچنين

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.