افزايش سرمايه 60 درصدي »وخاور«

Jahan e-Sanat - - News -

بانك خاورميانه پيشنهاد افزايش سرمايه سه هزار ميليارد ريالي، معادل 60 درصد را به مجمع عمومي فوقالعاده داد. بانك خاورميانه اعالم كرده است برنامه افزايش سرمايه از مبلغ پنج هزار ميليارد ريال به هشت هزار ميليارد ريال را دارد. براس//اس اين گزارش، افزايش س//رمايه »وخاور« از محل مطالبات حال ش//ده س//هامداران و آورده نقدي، سود انباشته به منظور افزايش سرمايه پايه بانك و در نتيجه بهبود نسبت كفايت سرمايه و افزايش س//قف فردي تسهيالت و تعهدات كه در تاريخ 11 تيرماه 96 به تصويب هياتمديره رسيده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانوني ارسال شده، خواهد بود. بديهي است انجام افزايش سرمايه يادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصويب مجمع عمومي فوقالعاده است و در اين خصوص اطالعرساني خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.