اولينپيشبينيسال69 معدنيدماوند

Jahan e-Sanat - - News -

معدني دماوند نخستين پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 12 اسفند ماه 96 را با سرمايه 30 ميليارد ريال به صورت حسابرسي نشده، منتشر كرد. شركت معدني دماوند پيشبيني كرد در سال مالي جديد مبلغ 108 ميليارد و 390 ميليون ريال درآمد فروش خالص كسب كند.سودناخالصدورهمبلغ22 ميلياردو042 ميليونريالمحاسبهشد. سود عملياتي »كدما« در سال 96 مبلغ 9 ميليارد و 133 ميليون ريال و سود خالص معادل پنج ميليارد و 528 ميليون ريال اعالم شد و بر اين اساس 184 ريال سود خالص هر سهم پيشبيني شد كه نسبت به EPS سال گذشته معادل 43 درصد كاهش را نشان ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.