پيشبيني سود 96 »نمرينو«

Jahan e-Sanat - - News -

كارخانجات ايران مرينوس اولين پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به پايان اسفند 96 را به طور حسابرسي شده، منتشر كرد. شركت كارخانجات ايران مرينوس در اطالعات ارسالي مورخ 29 خردادماه سال 96 پيشبيني درآمد هر سهم براي سال مالي منتهي به پايان اسفند 96 را با سرمايه 100 هزار ميليون ريال مبلغ 101 ريال به طور خالص پس از كسر ماليات اعالم كرد. گفتني است اين گزارش بدون تغيير نسبت به اولين پيشبيني حسابرسي نشده اعالم شده است. نماد »نمرينو« در بازار دوم بورس و در گروه منسوجات قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.