كفشهاي 500 هزار توماني در بازار

Jahan e-Sanat - - News -

به نظر ميرس//د قاچ//اق و واردات بيرويه و همچنين موانعي كه همواره براي تولي//د وجود دارد، باعث ش//ده بسياري از توليدكنندگان، واحدشان را تعطيل كنند. بر همين اساس رييس اتحاديه صنفي كفاشان دستدوز تهران با اعالم اينكه در س//ال جديد تاكنون فقط 25 درصد توليدكنندگان كفش كار توليد را آغاز كردهاند، تصريح كرد: در حال حاضر شش هزار واحد توليدي و فروش//گاهي مجوز فعاليت دريافت كردهاند اما از اين تعداد فقط 25 درصد واحدها مشغول كار هستند.

رسول ش//جري با احتساب سرانه هر نفر س//ه جفت كفش، تاكيد كرد: س//االنه حدود 250 ميلي//ون جفت كفش نياز بازار است و متاسفانه سهم توليدكنن//دگان ايران//ي با اي//ن روند همچنان كمتر و كمتر ميشود.

ريي//س اتحاديه صنفي كفاش//ان دس//تدوز تهران اضافه ك//رد: هواي توليد در صنعت كفش بهاري نيست و بايد با همت همگان تغييري در اين فضا ايجاد شود. وي همچنين در ادامه گفت: بانكها نهتنها كمكي نميكنند بلكه به معضلي براي توليد تبديل شدهاند. يكي از معضالت، سود تسهيالت است. سود تس//هيالت بانكها بيش از 18 درصد اس//ت در حالي كه سود توليد حدود 10 درصد است. بنابراين پولي كه بانك بهعن//وان وام پرداخت ميكند به درد قاچاقچياني ميخورد كه كفش را با03 دالر وارد كشور ميكنند و از 500 هزار تومان تا يك ميليون و 004هزار تومان در فروشگاهها به فروش ميرسانند.

شجري با اشاره به مشكالت مالياتي گفت:درپنجسالگذشتهآنچهبهعنوان مالي//ات بر درآمد پرداخت كردهايم، از سرمايه خودمان بوده نه از درآمد.

ريي//س اتحاديه صنفي كفاش//ان دس//تدوز تهران اضافه كرد: صنعت كفش ميتواند اش//تغال قابل توجهي ايجاد كند. در همه كشورها اگر واحدي تعداد كاركنانش را افزايش دهد، شرايط بهتري برايش در نظر ميگيرند اما در اي//ران هر واحد اگ//ر تا پنج نفر كارگر داش//ته باشد، بخش//ي از حق بيمه را دولت كمك ميكن//د اما اگر يك نفر اضافه ش//ود، كارفرم//ا بايد همه حق بيم//ه را پرداخت كن//د و دولت ديگر كمكي نميكند. بنابراين اين سياست در مقابل اش//تغالزايي است و كارفرما ترجي//ح ميدهد با همان تعداد اندك كارگران كار را ادامه دهد.

شجري با بيان اينكه با وضعيتي كه در داخل كشور داريم، سعي ميكنيم نگاهمان ب//ه صادرات باش//د تا الاقل بتوانيم توليد را سرپا نگه داريم، گفت: تالشمان اين است در بازار روسيه كه از توليدات ايراني استقبال كردهاند، حضور جديتري داشته باشيم و در اين مسير نشستهاييبامقاماتروسيداشتهايم. رييساتحاديهصنفيكفاشاندستدوز تهران اضافه كرد: در نمايشگاه امپكس تهرانكهشركتهايبزرگتوليدكننده كفش از كش//ورهاي مختلف شركت ميكنن//د، دولتهايش//ان از طري//ق س//فارتخانهها در تهران تا 60 درصد هزينههاي شركتهايشان را پرداخت ميكنند بهدليل اينكه محصوالتشان را به خارج از مرزهايش//ان آوردهاند اما در كشور ما براي توليدكنندگان چنين تسهيالتي وجود ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.