شرکت آب منطقهای کرمانشاه

Jahan e-Sanat - - News -

1-مناقصهگذار:شرکتآبمنطقهایکرمانشاهبهنشانی:کرمانشاه-میدانپاسداران-بلوارزن. تلفن تماس:4 083-3836000 سایت معامالت شرکت WWW.kshrw.ir 2-مناقصهگر:کلیه شرکتهای خدماتی دارای گواهینامه صالحیت انجام کار از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی -3 موضوع مناقصه: ارائه خدمات در زمینه ایجاد گروههای گشت و بازرسی و آماربرداری از منابع آب در سطحاستانکرمانشاهبهشرحخدماتمندرجدراسنادمناقصه -4 ن/وع و مبل/غ تضمی/ن فرآیند ارج/اع کار مناقصه: اخذ ضمانتنامه بانک//ی به 1/310/000/000غ//لبم ) یک میلیاردوسیصدو ده میلیون( ریال به عنوان تضمین فرآیند ارجاع کار طبق شرایط مندرج در مناقصه و یا واریزنقدیمبلغفوقالذکربهحسابسیبا3001573805712 نزدبانکملیبهنامتمرکزوجوهسپردهشرکت آبمنطقهایکرمانشاه 5.مهلتدریافتاسناد:ازتاریخ41/4/69لغایت12/4/69 میباشد. 6-مهلتتحویلاسناد:ازتاریخ41/4/69 لغایتپایانوقتاداریمورخ3/5/69میباشد. .7 محل دریافت اس/ناد مناقصه: از طریق مراجعه به س//ایت معامالت ش//رکت آب منطقهای کرمانشاه www.kshrw.ir 8-محلتحویلاسناد:امورتدارکاتوخدماتپشتیبانیشرکتآبمنطقهایکرمانشاه 9-تاریخبازگشاییپاکات:پاکاتپیشنهادقیمتدرتاریخ4/5/69 بازگشاییمیگردد. هزینهچاپدونوبتآگهیروزنامهبهعهدهبرندهمناقصهمیباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.