واردات زعفران صحت ندارد

Jahan e-Sanat - - News -

تسنيم-رييساتحاديهصادركنندگانوواردكنندگانمحصوالتكشاورزي در واكنش به اخباري مبني بر آزادسازي واردات زعفران و پودر زعفران گفت: اينخبرصحتنداردچون59 درصدزعفرانجهاندرايرانتوليدميشود. رضا نوراني با اشاره به اينكه افغانستان و اسپانيا فقط پنج درصد زعفران را در اختيار دارند و امكان واردات زعفران اصال وجود ندارد، افزود: مهمترين مشكلي كه در محصول زعفران وجود دارد قاچاق پياز اين محصوالت راهبردي به ديگر كشورهاست.ويگفت:عدهايبرايبهجيبزدنسودسرشارپيازگياهزعفران را كه از گياهان ملي و منحصر به ايران است به ديگر كشورها قاچاق ميكنند و ادامه اين روند ميتواند در آينده انحصار بازار اين محصول را از دست ايران خارجكندهمانطوركهدرسالهايگذشتهشاهدبوديمكهچگونهنهالهاي پستهراازايرانبهكشورهايديگرازجملهآمريكاقاچاقكردندوبهاينترتيب شاهد حضور رقبا در بازار اين محصول ملي بودهايم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.