يك خودكار هم از وزارت بازرگاني به ما منتقل نشد!

Jahan e-Sanat - - News - بازار

مدتهاستكهوضعيتبازاركاالهاي اساسي و محصوالت پرمصرف خوراكي به دليل دست به دست شدن مسووليت تنظيمبازارميانوزارتخانههايصنعتو كشاورزي، حال و روز خوبي ندارد و هر روز با نوسان روبهرو ميشود. از اين رو برخي كارشناسان بر اين عقيده هستند كه قانون تمركز وظايف بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي باعث شده تا بخشي از مسووليتها ي وزارت صنعت به وزارت كشاورزي منتقل شود و وظايف هيچ يك به درستي مشخص نباشد چرا كه هر وقت صحبت از گراني ميشود، هيچ يك از وزارتخانهها مسووليت اين گراني را برعهده نميگيرند. اين در حالي اس//ت كه معاون وزير جهاد كشاورزي معتقد است كه تصويب قانون تمركز وظاي//ف كش//اورزي در وزارت جه//اد كشاورزي از سوي مجلس وقت تصميم هوش//مندانهاي بود و اج//راي آن نيز گرچه با نقصهايي همراه بوده اس//ت اما موفقيتهاي بس//ياري در راستاي منافعتوليدكنندگانومصرفكنندگان داشت.

عباس كشاورز با انتقاد از نحوه اجراي قانون تمركز وظايف كشاورزي توسط دولت گفت: دولت قانون تمركز وظايف بازرگاني بخش كشاورزي را به درستي اجرايي نكرد، چراكه حتي يك خودكار هم از وزارت بازرگاني با همه پرسنل، تيم كارشناسي و زيرساخت به وزارت جهاد كشاورزي منتقل نشد و اين وزارتخانه در واقع نه تنها قانون تمركز را اجرا كرد بلكه زيرساختها، امكانات و تجهيزات مورد نياز آن را از نو ساخت، ايجاد كرد و پ//س از آن قان//ون را به مرحله اجرا گذاش//ت كه مسلما با چنين شرايطي ميت//وان نواقصي از اج//راي آن انتظار داشت. وي در ادامه اظهار كرد: قانون تمركز وظايف بخش كش//اورزي در وزارت جهاد كش//اورزي در راستاي حمايت از توليد داخلي بود و باعث شد بسياري از آمارها و ارقامي كه واردات بيش از حد به زيان توليدكنندگان را رقم ميزد، شفاف شود؛ به عنوان مثال ميت//وان از تنظيم بازار برنج وارداتي و توليد داخلي س//خن گفت، چراكه در گذش//ته وزارت بازرگان//ي معتقد ب//ود س//رانه مصرف برنج ه//ر ايراني 45 كيلوگرم است و بر همين اساس شاهد واردات بيحساب و كتاب برنج در آن بازه زماني بوديم اما وزارت جهاد كشاورزي معتقد بود كه حداكثر سرانه مصرف برنج از س//وي يك ايراني 38 كيلوگرم اس//ت. بر همين اساس طي چهار سال گذشته اقدام به كنترل و كاهش واردات افسارگس//يخته برنج كرد و مش//اهده كرديم كه طي چهار سال گذشته چگونه بازار برنج كنترل شد و هيچ كمبودي وجود نداشت.

وي همچنين در خصوص توليد و تنظيم بازار ش//كر به عنوان يكي ديگر از محصوالت اساسي بخش كشاورزي افزود: در زمينه ش//كر نيز اتفاقاتي در سالهاي گذشته افتاد كه در 90 سال اخير بيسابقه بوده است و شاهد بوديم نهتنها تولي//د اين محصول ركوردهاي بيسابقهاي را شكست بلكه بازار آن نيز از نظر تامين و عرضه با مشكل خاصي مواجه نشد. كشاورز همچنين در ادامه گفت: در زمينههايي مانند برنج، گندم، ش//كر، صادرات محصوالت كشاورزي، مذاكره براي صادرات، سياستگذاري در راستاي تقويت صادرات ...و وزارت جهاد كشاورزي به عنوان متولي توليدكننده اقدامات بينظيري انجام داده است كه ميتوان به عنوان مثال روي دست ماندن محصول س//يب را در دو سال گذشته مورد اش//اره قرار داد ك//ه وزارت جهاد كشاورزي با تصويب قوانين و مقررات تجارت پاياپاي و بازار در مقابل بازار سبب شدتانهتنها023هزارتنسيبايراني صادر شود بلكه رونق در بازار داخلي اين محصول نيز رخ داد و از سوي ديگر براي صادركنندگان اين محصول تسهيالت و معافيتهايي در واردات موز قائل شد. وي با تاكيد بر هوشمندانه بودن تصميم مجلس وقت اظهار كرد: انتظار ميرود تا مسووالنوكشاورزانبهجايكليگويي، عملكرد وزارتخانه مجري اين قانون را به صورت مصداقي و مورد به مورد، بررسي و ارزيابي كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.