حفظ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣلﻰ ﺩﺭ ﺩﺭﺍﺯﻣﺪﺕ

Jahan e-Sanat - - News - ﻧﻤﺎﻳﻪ

گروهانرژي-گوياانتقاداتبياساس دلواپس//ان پاياني ندارد و رس//انههاي منتقد دولت هر روز از واگذاري سرمايه ملي مردم ايران تا سالهاي طوالني به خارجيها ميگويند و چشمبسته ورود سرمايهگذاري خارجي به کشور را نفي ميکنند.

دلواپسان به جاي اينکه به فکر توسعه اقتصاد کشورمان باشند، بيشتر به دنبال دوست و دشمن هستند تا دستاوردهاي برجام و بهب//ود روابط بينالملل را زير سوال ببرند.

چرا بايد قرارداد توتال که براي توسعه صنعت نفت ايران است را زير سوال ببرند و براساس چه منطقي بر اين باورند که واگذاري ميادين نفتي به تاراج گذاشتن منافع ملي است. مگر غير از اين است که در حال حاضر بسياري از ميادين نفتي مشترک به علت نبود تکنولوژي و نبود سرمايه در برداشت از کشورهاي همسايه عقب مانده است؟!

متاسفانه اين باور غلط در کشورمان وجود دارد که با اهرم نفت تمام مشکالت حل ميش//ود و درآمدهاي نفتي ناجي اقتصاد ايران است!

در همين حال بيژن زنگنه ميگويد متاس//فانه همه نشستهايم و منتظريم نف//ت، کش//ور را زنده کن//د، نفت مگر چقدر درآمد دارد؟! نفت ميتواند موتور محرک باش//د بهخص//وص در مرحله توسعه اما براي آينده تنها نميتوان به نفت فکر کرد.

درآمدسرانهمابانفتبه5 هزار دالر هم نميرسد

وزي//ر نفت که اي//ن روزها منتقدان انگشت اتهام را به سوي او نشانه گرفتهاند در پاس//خ به آنها اظهار کرد: ميگويند ارزش ايران به اين است که ثروتهاي بيک//ران زيرزمين//ي دارد اما من چون مهندس هستم و با اعداد و ارقام سروکار دارم، اين مسايل و حرفهايي مبالغهآميز همچون بيکران، عظيم و بسيار زياد را نميپذيرم!

او اظه//ار ک//رد: جم//ع کل مخازن ما به 15 هزار ميليارد دالر نميرس//د بنابراين درآمد س//رانه به پنج هزار دالر هم نميرسد، خود اين 15 هزار ميليارد دالر درآمد سرانه يکسال آمريکاست. پس ما ملت ثروتمندي نيستيم. توهم ثروتمندي داريم اما به اين معنا نيست که نفت نميتواند بر به راه انداختن موتور توسعه کشور بياثر باشد.

زنگن//ه ب//ا انتق//اد از برخ//ي افراد درخصوصدرآمدهاينفتيگفت:برخي ميگويندنفت05 دالريماراميگيرند با محصوالت پتروشيمي يکهزار دالري به ما پس ميدهند. حرفي بيمنطقتر از اين وجود ندارد. آن پتروشيمي چهار ميليارد دالر سرمايهگذاري کرده است. پس اينطور نگوييم، عوام ميگويند پس 950 دالر در اين ميان چه ميشود؟ البد آنها را ميخورند!

او ادامه داد: با نفت نميتوان 30 هزار دالر درآمد سرانه داشت بلکه موتور اصلي کشورکارآفرينيوخالقيتاستنهاينکه همه نشستيم و منتظريم نفت، کشور را زنده کند. نفت مگر چقدر درآمد دارد؟ اگر روزانه شش ميليون بشکه نفت توليد کنيم و به ازاي اين دو ميليون بش//که، 100 ه//زار ميليارد توم//ان هم درآمد اضافه شد، اتفاقي نميافتد. يک مصوبه افزاي//ش 20 درصدي حقوق ميدهند و کل پ//ول تم//ام ميش//ود! پس نفت ميتواند موتور محرک باشد بهخصوص در مرحله توسعه اما براي آينده تنها به نفت نميتوان فکر کرد.

زنگن//ه با اش//اره ب//ه صحبتهاي رييسجمهورفرانسهگفت:ماکرونگفت ميخواهمفرانسهايبسازمکهمردمبراي دي//دن آيندهاش به آنجا بيايند نه براي ديدن تاريخ و گذشتهاش. اکنون مردم به پاريس و فرانس//ه ميآيند که تاريخ ماراببينند،ما اينداريم.فقط گذشته ما را ميبينند، آنچه گذشتگان براي ما ميراث گذاشتهاند. ما براي آينده هيچ چيزي نداريم به دنيا بدهيم. اين صحبت بس//يار مهمي اس//ت و ما هم بايد چنين نگاهي به روند توسعه کشور داشته باشيم.

اوباتاکيدبراينکهبايدباتکنولوژيهاي نو و زمينههاي ديگر براي آينده کشور برنامهريزي کنيم، اظهار کرد: نفت فقط ميتوان//د به عنوان يک بخش س//نتي اقتصاد مانند يک موتور، استارت حرکت را بزند و موتور اصلي اقتصاد را در کشور تحرک دهد.

زنگنه اذعان داشت: کشورهاي ديگر نيز نفت دارند اما تاثير تعيين اي بر اقتصادشان ندارد و با عقل و خالقيت خود به پيشرفت ميرسند.

اينکه»فالنکشوربرادرماست« يعنيچه!

وزير نفت با تاکيد بر اينکه واقعا بايد ببينيم منافع ملي ما چيس//ت، گفت: اين حرفها که »در جهان چه کس//ي دوست ماس//ت« يا »فالن کشور برادر ماست« يعني چه؟! به طور کلي برادر، دوست و رفيق همه در برابر منافع ملي تعريف ميش//وند. در زندگ//ي و روابط سياسي امروز نيز همينطور است چرا که در دنيا نيز ائتالف بين افراد صورت ميگيرد. ما بهخاطر منافع ملي با برخي افراد و جريانها دوس//ت ميشويم و به خاطر منافع ملي خ//ود از برخي افراد دور ميشويم. وظيفه ملي ما اين است که منافع مل//ي را در درازمدت درنظر بگيريم همچنانکه حکومت و نظام نيز اکنون همين کار را ميکند.

زنگن//ه عناص//ر فرهنگ//ي را جزو اثرگذارترين عوامل دانست و افزود: بايد افراد را به فکر بيندازيم تا درست تصميم بگيرند و با احساسات تصميم نگيرند. اطالعات بايد فرآورش و فکر شوند و با نظريه و تئوري سنجيده شود بنابراين بايد تصميم بگيريم، س//پس آثار آن را ببينيم و درصورت لزوم اصالح کنيم و بر آنتعصبينداشتهباشيم.هيچچيزيدر رابطههاي مادي زندگي و حوزه حکومتي مقدسنيست. اهلاصالحوتعاملهستيم وزير نفت اظه//ار کرد: جايي گفتم بهترين قرارداد عال//م، قرارداد امتيازي اس//ت که ميداني را به ش//رکتي براي درازمدت و مالکيت ميدان را براي 04، 50 س//ال بدهيم اما به داليل سياسي، تاريخي، اجتماعي و فرهنگي نميتوانيم اينکارراانجامدهيم.چيزيکهنميتوان از لحاظ اجتماعي و فرهنگي در آن عمل کرد،تالشبيهودهميکنيمونميتوانيم، ممکناستبهطورمثال04سالديگر بپذيرند. اما اگر چيزي اشکال دارد اصالح ميکنيم، تغيير ميدهيم. همچنانکه الگويقراردادهايجديدنفتيراتغييرات بسياري داديم و با اين کار، نشان دادهايم انسانهاي متحجري نبوديم، اهل اصالح و تعامل هستيم. اصوال اينکه 40 يا 50 س//ال بر سر حرف خود بمانيم، درست نيست. اگر چيزي اشتباه است بايد آن را اصالح کنيم.

زنگنه با تاکي//د بر اينکه کليد حل مشکالت کشور تعقل و فکر کردن است، تصريح کرد: بس//ياري از چيزها نسبي اس//ت، خوبيها و بديه//ا در کنار هم هستند. الزم نيست حتما با طرف مقابل خود دشمن يا دوست باشيم. جاهايي که با هم مشترکات داريم، کار ميکنيم و به جلو ميرويم و جاهايي که اختالف داريم خير، برخي مواقع با هم دوستيم و گاهي هم با هم اختالف داريم.

او با تاکيد بر اينکه »نبايد استدالل ما اين باشد که يا با هم جنگ ميکنيم يا برادر هستيم«، اذعان داشت: اي يا شعارميدهند»آزادبايدگردد«يا»اعدام بايد گ//ردد« در حالي که بين آزادي و اعدام هزاران حکم ديگر وجود دارد. به قول بازيگر فيل//م »مارمولک«، هزاران راه و مس//ير براي رسيدن به خدا وجود دارد. در مسايل سياسي و اجتماعي هم فرد نخبه جوگير فضا نميشود و سعي ميکند اثرگذار باشد.

مارکسيسماسالميرابهسختي ميتوان زدود

زنگن//ه در مراس//م اکران خصوصي مس//تند نامههاي يک جاسوس نفتي، ساخته مهدي افشارنيک، نظرش درباره اين فيل//م را اعالم کرد: اين فيلم قطعا بس//يار ديده خواهد ش//د و اميدواريم اثرگذار باش//د. به ش//خصه به مسايل فرهنگي عالقهمندم و مباحث بسياري درباره تاريخ نفت دارم که بازگو کنم اما نميتوانم چيزي بنويسم يا بگويم به اين خاطر که اکنون همه چيز زنده است و افرادهستندوبرايگفتنحرفهايمبايد آنقدرمراقبتکنمکهتقريباسکوتکنم! به اين دليل که بس//ياري از روايتهاي رايج را قبول ندارم و اعتقادم با آن روايت رايجمتفاوتاستبنابراينفعالمصلحت نيست چيزي بگويم.

او ادامه داد: صحبتهاي بسياري دارم در مورد نقش//ي که در آن زمان شاه در نفت داشته است، کارهايي که کردهاند، برنامهها، راهبردهايي که در زمان مصدق بوده، جاهاي//ي که رفتند، کارهايي که شد، نقشي که روسها و اتحاد جماهير ش//وروي داشتند و کارهايي که کردند. بحثهاي بس//ياري وجود دارد و اينکه بايد ببينيم اکنون افکار ما کجاس//ت و چه کساني برآن تاثيرگذارند.

وزير نفت افزود: اين فيلم ش//روعي ب//ود و اميدواريم ادامه پيدا کند. حضور نخبگان و کارشناسان در اين مراسم را نشانه خوبي براي تغيير ميدانم. بايد به تحول صنعت نفت فکر کنيم و به آن به اندازهاي که اهميت دارد، اهميت دهيم. او در ادامه گفت: مسالهاي که حدود061 تا071 س//ال است گرفتار آن هستيم، دعواي روس و انگليس در ايران اس//ت؛ در ابتدا روس و انگليس، ش//رق و غرب تلقي نميشدند و پس از انقالب اکتبر قر//ش1917 و غرب مطرح شد. پس از دعوايروسوانگليس،مارکسيسمآمدو از دهه پنجم مارکسيسم اسالمي به ايران واردشدوبرتفکرمسلمانانتاثيرعميقي برجاگذاشتوبيشکتعيينکنندهترين و اثرگذارترين تفک//رات حتي بيش از تفک//رات علوي و فاطمي بوده اس//ت. شخصا هم هميشه سعي ميکنم آثار مارکسيسم اسالمي را از ذهن خود پاک کنم، اما نميشود.

او با اشاره به صحبتهاي افشارنيک گفت:مادرايرانگرفتارتفکر اي هستيم، همه چيز را سريعا ميخواهيم، بدانيم خير اس//ت يا ش//ر. در حاليکه زندگي مانند کامپيوتر صفر و يک نيست بلکه مجموعهاي از خير و شر است.

جامع//ه و رواب//ط انس//ان و روابط بينالملل بس//يار پيچيده اس//ت، اصال نميتوان با يک کلمه خوب يا بد، خير يا شر روابط را حل کرد. اينکه صراحتا بگوييم اين کار به نفع است يا به ضرر، خارجي خوب است يا بد را نميتوان در قالب يک کلمه پاس//خ داد. پاسخ دادن به اينگونه سواالت عقالنيت ميخواهد و سختترين کار عالم عقالنيت و فکر کردناست.بايديادبگيريمبيشازپيش فکر کنيم چراکه با احس//اس نميتوان تصميمگيريکرد.

وزي//ر نفت در پايان اظهار کرد: بايد سعي کنيم تمام مسايل را فقط خير و شر نبينيم بلکه شر عامل رشد آگاهانه و هوشمندانهبهسمتخيرشود.همچنين منافع مل//ي را اصل در نظ//ر بگيريم، خدمتگزار مردم و جوانان کشور باشيم و از هر امکاني با مالحظه عقالنيت براي توسعه کشور استفاده کنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.