بازگشت تحريمها غيرمحتمل است

Jahan e-Sanat - - News -

مع//اون وزي//ر نفت امضاي قرارداد فاز 11 پارسجنوبي با توتال و ش//رکت سيانپيسيآي را نشان بازگشت ايران به شرايط عادي بينالمللي عنوان کرد و گفت: امضاي اين قرارداد بدون شک آخرين قرارداد شرکت ملي نفت ايران نخواهد بود.اميرحسين زمانينيا با تاکيد بر اينکه ايران پس از برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( در شرايط عادي، تعامالت بينالمللي را پيگيري ميکند، تصريح کرد: امضاي قرارداد با شرکتهاي توتال و سيانپيسيآي تاييدکننده اين است که ما در شرايط عادي هستيم و بازگشت تحريمها غيرمحتمل است.

وي با بيان اينکه طبيعي است که پس از برجام و لغو تحريمها، ايران بتواند از اين نوع قراردادها امضا و اجرا کند، تصريح کرد: ايران بايد در اين شرايط با ديگر کشورها براي جذب سرمايه رقابت کند؛ سرمايه خارجي محدود است و ايران امتياز بزرگترين دارنده ذخاير نفت و گاز جهان را دارد.

معاون وزير نفت در امور بينالملل و بازرگاني درباره احتمال بازگشت تحريمها و تاثير آن بر قرارداد ايران با کنسرسيوم توتال، سيانپيسيآي هم توضيح داد: در برجام موضوع بازگشت تحريمها مطرح و پيشبينيهاي الزم در اين زمينه انجام شده است، منتهي اين پيشبيني به دليل رسيدن به توافق بوده است نه به دليل احتمال عملي شدن آن.

زمانينيابابياناينکههيچکدامازاعضاي1+5 وايرانايناحتمالرانميدهند که تحريمها بازگردد، يادآور شد: دولت جديد آمريکا نيز برمبناي نص برجام، تحريمهاي هستهاي ايران را در91 ماه مي امسال تعليق يا به اصطالح خودشان waive کرده است.

وي با اش//اره به اينکه ش//رکت توتال پيش از امضاي قرارداد با ايران بدون شک همه ريسکها را بررسي کرده است، افزود: در قرارداد فاز 11 پيشبيني شده که اگر هريک از طرفين اين قرارداد، نتواند به تعهدهاي خود عمل کند چه شرايطي پيش ميآيد.

زمانينيا ادامه داد: توتال با امضاي قرارداد نشان داد ريسک بازگشت تحريمها ناچيز و نامحتمل اس//ت و به همين دليل حاضر ش//د در ايران سرمايهگذاري شرکت کند.

معاون وزير نفت، حضور پتروپارس در اين پروژه را بسيار مهم ارزيابي کرد و گفت: سهم 19/9 پتروپارس در اين پروژه به معني سرمايهگذاري يک ميليارد دالري اين شرکت خواهد بود و اين موضوع نقش مهمي در حضور و سرمايهگذاري شرکت توتال و سيانپيسيآي در اين پروژه داشته است.

زمانينيا اين بحث را، »ما به اندازه کافي پول داريم و نيازي به سرمايه خارجي نداريم.« را گمراهکننده دانست و تاکيد کرد: هيچ شرکت و کشور خارجي در جايي که سرمايهگذار داخلي در آن براي سرمايهگذاري احساس امنيت نکند، سرمايهگذاري نخواهد کرد. حضور پتروپارس و سرمايهگذاري يک ميليارد دالري آن يعني امنيت سرمايهگذاري.

معاون امور بينالملل و بازرگاني وزير نفت، اجراي برجام و لغو تحريمها را سبب کاهش هزينه پروژهها عنوان کرد و گفت: بهعنوان نمونه حفر يک چاه در ف//از 12 ح//دود 40 ميليون دالر بود و در فاز 11 اين رقم به مراتب بس//يار پايينت//ر خواه//د بود به اين معنا که با لغو تحريمها، هزينه پروژهها 30 تا 40 درصد کاهش مييابد.

شرکت ملي نفت ايران روز دوشنبه هفته گذشته 12) تيرماه( قرارداد توسعه فاز 11 پارسجنوبي را ساعت 15 با کنسرسيوم توتال فرانسه، سيانپيسيآي چين و پتروپارس ايران به ارزش پنج ميليارد دالر امضا کرد.

در همي//ن راس//تا غالمرض//ا منوچه//ري درخصوص نحوه بازگش//ت س//رمايهگذاري توتال در ف//از 11 پارسجنوبي اظهار داش//ت: در قرارداد توس//عه بخش فراساحل فاز 11 پارسجنوبي، آغاز بازپرداخت اصل و سود س//رمايهگذاري ب//ه پيمانکار، تنها منوط به آغ//از توليد از ميدان و از محل بخشي از توليد آن است.

معاون شرکت ملي نفت افزود: قرارداد به گونهاي نوشته شده که دست ما باز است که بازگشت اصل و سود سرمايهگذاري اين کنسرسيوم )شامل توتال فرانسه، CNPC چين و پتروپارس ايران( که از محل توليد اين پروژه خواهد بود را به صورت نقدي يا با واگذاري بخشي از محصول توليدي مثل ميعانات گازي ميدان پرداخت ميکنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.