بدهي 20 هزار ميليارد توماني وزارت نيرو

Jahan e-Sanat - - News -

بحران آب از ديرباز يکي از مهمترين تهديدهاي جوامع بوده و ايران هم از اين قاعدهمستثنينيست.

در جه//ان حدود يک ميليارد نفر به آب آشاميدني سالم دسترسي ندارند و روزانه05 هزارنفردرجهانبراثرمصرف آب غيربهداش//تي جان خود را از دست ميدهندهمچنينبيشتراز58 درصد ايران در اقليم خش//ک و نيمهخش//ک قرارداردوازميان081 کشورکهمنابع آبي دارند، ايران کشور پنجاهم محسوب ميش//ودودررتبه021 جهانازلحاظ سرانهمصرفهستيم.

نکته منفي ديگر اين است که منابع آبي جهان و کشورهاي درآمدزا به ترتيب 6/3 برابرو56/6 برابرماست.

در همين حال وضعيت منابع آبي در ايران موجب شده که هر سال به تعداد شهرهايدارايبحراندرکشوراضافهشود به طوريکه طبق اعالم رحيم ميداني، معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا در حال حاضرششکالنشهرو982 شهرکشور در معرض تنش آبي قرار دارند.

ب//ه اعتقاد کارشناس//ان چالشها و مشکالتعميقموجوددرابعادمختلف، چهدربعدعرضهوتقاضاوچهدربعدکمي وکيفيبهمرحلهفوقالعادهخطير،بحراني و سرنوشتسازي رسيده است به نحوي که پايداري حيات در کليه جنبههاي آن در پهنه کشور را در معرض تهديدهاي جدي قرار داده است.

ايندرحالياستکهبهگفتهوزيرنيرو در حوزه آب با مشکالت متعددي روبهرو هستيمکهيکيازاينمواردمناسبنبودن قيمت آب در بخشهاي مختلف مانند شرب، صنعت و کشاورزي است.

از همين رو چيتچيان با اش//اره به اينکه در برنامه ششم توسعه آمده است کهتاپاياناينبرنامهبايدقيمتآبواقعي شود، گفت: اين کار را نميتوان يکدفعه انج//ام داد، اگر افزايش قيمت تدريجي صورت گيرد براي مصرفکنندگان قابل قبولتر اس//ت و آنها ميتوانند خود را با شرايط جديد تطبيق دهند مثال بهجاي لوازمپرمصرفازلوازمکممصرفاستفاده کنن .د

به گفته وزير ني//رو با وجود کاهش ميزان قابل توجهي از بدهيهاي صنعت آب و ب//رق با اس//تفاده از اس//ناد خزانه اسالمياماحدود02 هزارميلياردتومان بهشرکتهايخصوصيبدهکارهستيم ودرش//بکهآبهمح//دود21 درصد هدررفت آب داريم که بخش زيادي از آن آببهحسابنيامدهمحسوبميشودکه ناشيازبرداشتهايغيرمجازوغيرقانوني از آب و اشکالهايي است که در خواندن کنتورهاي آب وجود دارد.

چيتچيان افزود: س//االنه براي کم کردن يک درصد هدررفت آب در شبکه سراسري حدود هزار ميليارد تومان نياز است که اميدواريم در دولت دوازدهم به مسالهواقعيکردنقيمتهاتوجهبيشتري شودونمايندگانمجلسوهياتدولتبه راهحل جدي در اين زمينه برسند.

وي افزود: در زمينه آب نيز اگر لوازم کممصرف مانند ش//ير کاهنده استفاده کنيم، ميتوانيم مصرف را کم و افزايش احتمالي قيمتها را در صورت تصويب مجلس و دولت جبران کنيم، اين چالش راهيجزواقعيکردنقيمتهاندارد.

وزير نيرو گفت: بهصورت مستمر هر سال در زمينه بهسازي شبکه فرسوده کارميکنيمودردولتيازدهمتوانستيم ح//دود ي//ک درصد از هدررف//ت آب را کاهشدهيمکهالبتهبهسطحقابلقبول نرسيدهايمکهدراينزمينهيابايدمجلس اعتباريتصويبکنديابااصالحتعرفهآب سرمايهگذاريراجبرانکنيم.

چيتچيان افزود: از نظر تبليغات به ان//دازه کافي اطالعات و آگاهي به مردم در زمينه کاهش مصرف آب داده ش//ده استامازمانيکهمشترکميتواندبا03 تا04 هزارتومانشيرآبيراتهيهکند،شير آبکاهنده002 هزارتومانيکهمعادل يکسالآببهاست،تهيهنخواهدکرد.

وي در زمينه س//رمايهگذاري دولت براياستفادهمشترکينازوسايلکاهنده مصرف آب گفت: اين موضوع بس//تگي دارد که چقدر منابع در اختيار ما باشد. در س//الهاي اخير منابعي نداشتيم که لوازم کاهنده بخريم و بهصورت ارزانتر يا اقساطي در اختيار مصرفکننده قرار دهيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.