سرمايهگذاري0037 ميلياردتوماني بخشخصوصي در آب و فاضالب

Jahan e-Sanat - - News -

حميدرضا جانباز با اشاره به کارنامه وزارت نيرو در بخش آب و فاضالب طي چهار سال گذشته اظهار کرد: در دولت يازدهم و به طور خاص شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور در بخش جذب سرمايهگذاري اقدامات بسيار خوبيانجامدادهوبيشاز0037 ميلياردتومانطيدولتيازدهمدربخش آبوفاضالبسرمايهگذاريشدهاست.ويادامهداد:بيشاز0022 ميليارد تومانپروژهنيزآمادهانعقادقرارداداستکهاينقراردادهادرهفتهآيندهمنعقد خواهدشد.جانبازبابياناينکهدربخشسرمايهگذاريخارجيتاکيدداشتيم سرمايهگذاران ايراني در اين طرحها مشارکت داشته باشند، افزود: در اين نوع سرمايهگذاري،شرکتهايداخليبهعنوانراهبرمشارکتايفاينقشخواهند کرد.وي با اشاره به انتشار کارنامه وزارت نيرو، اين کتابچه را به عنوان مستندي عنوانکردکهميتواندبهنوعيبيانگرزحماتشبانهروزيکارکنانخدومصنعت آب و برق براي تامين نيازهاي مردم ياد کرد و گفت: اين مستندات ميتواند پايهايبراياقداماتبعديباشد.حميدرضاجانبازکارنامهعملکردوزارتنيرو رامشتملبربخشهايمختلفدانستواظهارکرد:دربخشيازاينکارنامه چالشهاي موجود بر سر راه وزارت نيرو مطرح ميشود و افق آينده را مشخص ميکند و نشاندهنده اين است که اين کارنامه با حساسيت مناسب و در نظر گرفتننکاتفنيدقيقتدوينشدهاست.مديرعاملشرکتمهندسيآبفاي کشور با بيان اينکه طي سه سال گذشته پروژههاي آبي کشور به شدت از عدم نقدينگيدرمشقتبودند،افزود:دراينمسيرازطريقعرضهاوراقماليخزانه اسالمي و اوراق مشارکت توانستيم برخي از پروژهها را به انجام برسانيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.