زنی برای تعامل با نسل آینده

Jahan e-Sanat - - News - حوادث نگاه

محمدرضانيكنژاد*-پسازهرانتخابات رياستجمهوري كه گام نخست فرد يا جريان سياسي پيروز است، برگزيدن اعضاي كابينهاي متناسب با ش//عارها و خاستگاه و جايگاه آن ف//رد يا جريان سياس//ي، ميتوان//د دومين و مهمترين گام باشد. گرچه تاكنون هيچ گمانه تاييدش//دهاي درباره اعضاي احتمالي كابينه ديده نش//ده است اما شنيدهها و البته تفاوت آش//كار صفبنديهاي سياس//ي در ميان هر دو گ//روه برن//ده و بازنده انتخابات، نش//ان از تغييرهاي ناگزير در ساختار كابينه و اعضاي دولت دارد. يكي از اعضاي دولت، وزير آموزش و پرورش اس//ت؛ وزارتخانهاي كه سالهاست درگير گرفتاريه//اي پرش//مار نرمافزاري و سختافزاري است و دشواريهايش گره كوري ش//ده كه گويا به س//ختي بتوان با دندان نيز بازش كرد. گرفتاريهاي بنياديني مانند كسر بودجههاي كمرشكن چندين هزار ميلياردي، نارضايتي فراگير حرف//هاي ميان فرهنگيان، ناكارآمدي ريشهاي آموزش و نامتناسب بودن آن با تغييرات ژرف اجتماعي- فرهنگي، گريز دانش آموزان از آموزش و محيطهاي آموزشي كسلكننده، بازماندگي از آموزش و ريشههاي متفاوت جغرافيايي، فرهنگي، قومي، اقتصادي و اجتماعياش بيش از 30 درصد مدرسههاي فرس//وده و انبوه كالسهاي غيراس//تاندارد، مديريت س//نتي چه در سطح مدرسه و چه باالت//ر از آن، ورود نامبارك پول در آموزش و گسترش نگاه پولي در گسترهاي كه بايد داراي پشتيبانيهاي انساني- اخالقي باشد، تالش براي پولي كردن مدرسهها و دور زدن اصل 30 قانون اساسي، باز بودن دست مديران در دريافت بيپايش پول از خانوادهها و ش//وربختانه بروز فسادهايي هر چند خرد اما بيگمان به همان آسيبزايي اختالسهاي چندين ميلياردي در سطح جامعه ...و چنين دشواريهايي كه ريشه در چندين دهه بيتوجهي به ساختار آموزشي و جايگاه توسعهاي آن دارد بيگمان نه به دست يك تن و يك دولت بلكه نيازمند همكاريهاي فراسازماني و حاكميتي است. همكاريهايي دلسوزانه و برآمده از شناخت از سوي جناحهاي سياسي، نهادهاي حاكميتي،گروههاي كنشگر اجتماعي و مدني، خانوادهها ...و بسامان شدن آموزش و پرورش كه بنياد توسعه انساني و در نتيجه توس//عه همهجانبه كشور است نياز به برنامهريزيهاي درازمدت و يكي- دو دههاي دارد و گام نخست آن پذيرش اهميت بهسازي آن در چش//م و دل گروهه//اي پي//ش گفته است. گرچه از دريچه نگاه گروههاي درگير با آموزش، اولويتهاي اين نهاد متفاوت است اما به گمان نگارنده ريشه همه دشواريهاي امروز آموزش در اولويت نداش//تن خود آموزش در كشور و از س//وي بسياري از ايرانيان است. از اين رو گمان ميرود كه نخستين كارويژه وزير برگزيده آموزش و پرورش در دولت دوازدهم، پديدآوري، گسترش و ژرفابخشي به گفتماني است كه در آن »آموزش بنياد توسعه« بهشمار ميآيد.چنينكارويژهاينهتنهاوزيريتوانمند، بانفوذ در دولت و حاكميت، اثرگذار در گستره مديريت خوي//ش ...و ميخواهد، بلكه دولت و رييس دولتي ميخواهد كه تمامقد پش//ت او بايس//تد و از برنامههاي بهسازيهاي او كه همانا زمينهسازي براي توسعه و پيشرفت كل جامعه است، دفاع كند. اما پرسش اين جاست كهچهكسيميتواندچنينويژگيهاييداشته باشد؟ آيا در گزينههايي كه معرفيشان نيز با اما و اگرهاي فراواني همراه است، چنين فردي يافت ميشود؟ در يكي، دو هفته گذشته و با توجه ب//ه وعدههاي انتخاباتي رييسجمهور درب//اره برگزي//دن وزير زن ب//راي برخي از وزارتخانهها، گمانهزنيها براي برگزيدن وزير خانم براي آموزش و پرورش قوت گرفته است. ب//ه باور نگارنده آموزش و پرورش با داليل و علتهاي گوناگون ميتواند پذيراي وزارت يك زن باشد. نخستين و دمدستيترين دليل اين امر، ش//مار بي//ش از 60 درصدي فرهنگيان زن و بيش از هفت ميليون دانشآموز دختر است. هيچ نهاد يا وزارتخانهاي دركشور بيش از آم//وزش و پرورش نيازمند حضور زنان در ردههاي باالي مديريتي نيست. از سوي ديگر زنان، به ويژه اگر انگيزههاي قوي براي نشان دادن تواناييهاي خويش به عنوان نمايندهاي از زنان كش//ور را داشته باشند، نشان دادهاند در راهي كه برميگزينند گامهاي استواري در راستاي كاميابي مجموعه زير دست خويش برميدارند. ب//ا توجه به ويژگيهاي دروني و ذاتي زنان كه خشونتپرهيزند، از درگيريهاي فردي و اجتماعي دوري ميجويند، به شدت اهل گفتوگو و رايزني و رس//يدن به تفاهم و چارهجوييهاي جمعي هس//تند، از اينرو ميتوان اميدوار بود كه راه گفتوگو با نهادهاي اجرايي و حاكميتي را خوب ميشناسند و از آن ب//ه خوبي بهره ميگيرند. تجربه بيش از 25 ساله آموزگاري نگارنده نشان ميدهد كه از س//ويي زنان مديريت آموزشي موفقتري داشتهاند و از ديگر سو انگيزه مديريتي باالتري دارند و معموال دچار نوس//انهاي آس//يبزا نميش//وند. البته آمارهاي ملي و جهاني نيز حكايت از پاك بودن و دور ماندن دستشان از آلودگيهاي معمول مديران باالدست و در رسيدن به درجههاي مديريتي باالتر دارد.

ام//ا اگر ش//رايط براي حضور ي//ك زن در فرادس//تي آم//وزش و پرورش فراهم نش//ود، بيگمان ميتوان به دانشآش//تياني فرصت بيش//تري داد تا برنامههايي كه وعدهاش را در هنگام گرفتن راي اعتماد از مجلس داده بود، عملي س//ازد. با توجه به اينكه دانشآشتياني در ماههاي واپس//ين دولت يازدهم س//كاندار نهاد آموزش//ي ش//د و از ديگر س//و درگيري دولت در انتخابات و هجمههاي بيس//ابقه به آموزش و پرورش و شخص وزير و خانوادهاش، تمركز درخور را از او و تيمش براي پيش//برد برنامهها گرفت، امروز نميتوانيم به درس//تي و البت//ه اخالقي ب//ه داوري او و برنامههايش بنشينيم.گرچهنميتوانبهرويكردپرورشياش ب//ه آموزش، ك//ه از هدفه//اي نوين جهان كنوني آموزش اس//ت، تسليم نشدن در برابر خواستههاي بيرون از چارچوبهاي آموزشي در انتصابها، باج ندادن به نيروهاي زيادهخواه درون و بي//رون آموزش و پ//رورش، برقراري پيوند محكم و مستمر با كف مدرسه و كالس، چانهزنيهاي طاقتفرسا براي جبران نسبي كسري بودجه آموزشي و پرداخت همه پاداش بازنشستگان فرهنگي سال 95 و پيش از آن ...و را نايده گرفت. به باور نگارنده پس از عبور از گزين//ه زن ب//راي وزارت، آموزش و پرورش ميتوان//د يك بار ديگر به او اعتماد كند. اما با همه اينها نبايد اين واقعيت را ناديده گرفت كه ن//ه يك وزير بلكه ده وزير،چ//ه خانم و چه آقا، در آموزشوپرورش//ي كه غرق در گرفتاريهاي فراوان است، كاري از پيش نخواهد برد. آموزش و پرورش نياز به يك وزير و همكاري همه نهادهاي كشوری دارد. در اين صورت ميتوان اميدوار بود ك//ه برگزيدن يك وزير توانمند و همكاريهاي فراس//ازماني او با ديگر نهادهاي كش//وری، به برداشتن گامهاي نخست بهس//ازي آموزش و پرورشبينجامد.اينبهحساسيترييسدولت و تيم انتخاب وزير بازميگردد و به پشتيباني از وزيري كه وزارتخانهاش در پي ساختن شهروندان شايستهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.