راهكارهاي پيشگيري از گرمازدگي

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- مديركل مدارس غيردولت//ي وزارت آموزشوپرورش از بيمه ش//دن معلم//ان مدارس غيردولتي از س//ال تحصيلي پيش رو خبر داد.

حسن مسعودي به تجمعات اخير معلمان مدارس غيردولتي اشاره و درباره پوشش بيمهاي اين معلمان اظهار كرد: برخي معلمان مدارس غيردولتي بيمه نيستند اما اين به معناي آن نيست كه هيچ كدام از معلمان مدارس غيردولتي بيمه نيستند.

وي عنوان كرد: سال گذشته قانون دائمي شدن تاسيس مدارس غيردولتي به تصويب رس//يد و ابالغ شد. بر اساس اين قانون وزارت آموزش و پرورش موظف ش//د آييننامههاي مربوط را براي برخي از مواد قانون تنظيم و به تصويب هيات وزيران برساند.

مس//عودي گفت: در آييننامه تمام كاركن//ان تماموقت كه فاقد پوشش بيمه هستند حتما بايد از مزاياي قانون بيمه تامين اجتماعي برخوردار شوند. در واقع002 هزار نفر در مراكز و مدارس غيردولتي شاغل هستند كه تعدادي از اين افراد هنوز بيمه نيستند.

وي ب//ا تاكيد بر اينكه افراد تماموقت بايد از مزاياي قانون تامين اجتماعي به صورت كامل و افراد پارهوقت متناسب با ساعات كاري از مزاياي تامين اجتماعي بهرهمند شوند، عنوان كرد: اخيرا تجمعاتي از سوي برخي معلمان مدارس غيردولتي صورت گرفت و علت تجمع آنها اين بود كه انتظار داشتند همانند ساير كاركنان دستگاههاي دولتي بيمه باشند. اين وظيفه موسسان مدارس غيردولتي است كه اگر فردي تم//ام روزهاي هفته را در مدرس//ه فعاليت كند به صورت تماموقت بيمه و آنها كه پارهوقت هستند را متناسب با ساعات و روزهايي كه فعاليت ميكنند، تحت پوشش بيمه قرار دهند.

ايسنا- دكتر محمدرضا ناظر درخصوص نوع پيشگيري از گرمازدگي اظهار كرد: با توجه به اينكه در فصل گرما قرار داريم احتمال بروز گرمازدگي زياد است. گرمازدگي هم در هواي گرم وهمدرهوايمرطوبيكهمكانيسمبدنبرايتعريقخوبعمل نميكند،ايجادميشود.

ناظر، مهمترين راه دچار نشدن به گرمازدگي را پيشگيري دانست و با بيان اينكه نياز است افراد مستقيم در معرض هواي گرمقرارنگيرندومايعاتبيشترمصرفكنند،تصريحكرد:البته مايعاتيكهمصرفميشودمثلآبياهندوانهسريعدفعميشود وبهتنهاييجوابگونيست.اينمتخصصبيماريهايعفونيتاكيد كرد: بايد افراد از ميوههايي نظير خيار، سيب و غيره و همچنين از دانههايي كه آب را نگه ميدارند مثل تخم شربتي، تخم ريحان و خاكشير كه باعث ميشود آب درمحيط بدن نگه داشته شده و به تدريج به داخل روده آزاد شود، استفاده كنند.

وي تصري//ح كرد: گرمازدگي منجر به افزايش ضربان قلب، احساسگرما،ايستقلبيونهايتامرگميشود.افراديكهزمينه بيماريهاي آترواسكلروزيس يا سخت شدن ديواره رگها در اثر افزايشسنرادارندبيشتربهكمآبيحساسهستند.همچنين كسانيكهبيماريهاياختالالتقلبيوتنفسيدارند،بهعوارض ناشيازگرمازدگيبيشترحساسهستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.