بسياريازايستگاههايخط7 متروپلهفرارندارند

Jahan e-Sanat - - News -

رييس كميس//يون سالمت شوراي شهر تهران در مورد دس//تاوردهاي چهارساله اين كميس//يون در شوراي شهر گزارشي ارائه كرد.

رحمتاهللحافظيدرنشستخبريكهبهمنظورتشريح عملكردچهارسالهكميسيونسالمت،محيطزيستوايمني شوراي شهر تهران برگزار شد،با بيان اينكه پيش از تشكيل كميسيونسالمت،شهربهعنوانيككالبدشناختهميشد، گفت:پسازتشكيلكميسيونبسياريازموضوعاتدرقالب قانوننظارتوبرنامهريزيكهجزواختياراتنمايندگانمردم است پيگيري شد كه يكي از آن موضوعات بررسي سالمت آب شرب بود كه پس از اعالم وضعيت نامناسب آب، حتي باالترين مقامات كشوري نيز آن را به شدت تكذيب كرده و با آن مقابله كردند، اما بعد از آن نسبت به موضوع حساس شده و سالمت آب را تضمين كردند و اين در حالي است كه بايد موضوع »مصونيت اعضاي شورا« نيز پيگيري شود.

حافظيبابياناينكهمادرشورايشهربامشكالتقانونيو ساختاريمواجههستيم،گفت:شهردارباراينصف+1انتخاب ميشود، اما عزل آن بايد دو سوم آرا را كسب كند، اين در حالي است كه بايد مانند مجلس ساز و كاري انديشيده شود كه در شوراي شهر نيز با نصف 1+ آرا بتوانيم نسبت به طرح سوال و يا عزل معاونان شهرداران مناطق ...و اقدام شود.

ويبابياناينكهدربحثايمنيشهرتهراناقداماتخوبي صورتگرفتهبهگونهايكه0007 ساختمانكهايمنيآنها موردتاييدنيستدرشهرشناختهشدهگفت:اينساختمانها به سه دسته پرخطر، ميانخطر و كمخطر تقسيم شدند كه براي اولينبار با تمام سازمانهاي دخيل كه اداره ساختمان در حيطهوظايفآنهاستمكاتبهكردهوخواستارايمنسازيآنها شديم. حافظي در مورد آخرين وضعيت تذكرش درخصوص س//ولههاي مديريت بحران نيز با بيان اينكه تغيير كاربري س//ولههاي مديريت بحران محرز ش//ده و بخشي از آنها به انباري، قسمتي اداري و بخش ديگر هم به سازمانهاي خارج از مجموعه شهرداري واگذار شده است، گفت: در قالب تذكر اين موضوع را به شهرداري اعالم كرديم، اما تاكنون پاسخي وصولنشدهواگرتوضيحاتشانغيرقابلقبولباشد،قطعااين موضوع در دستور كار شوراي بعد قرار خواهد گرفت.

وي در مورد حواشي جلسه روز سهشنبه شوراي شهر با بياناينكهشائبههاييدرخصوصنحوهافتتاحخط7 مترو وجودداشتكهايمننيست،اظهاركرد:برهميناساسمقرر شدبازديديازخط7 داشتهباشيماماباوجودآنكهبارهاپيگير روز و زمان بازديد بودم با اين ادعا كه با دفترم مكاتبه شده نتوانستمدربازديديكهاعضايكميسيونحملونقلوعمران داشتندشركتكنماماگزارشيمنحصربهفرددراختيارمقرار گرفت كه تنها در اختيار چند مدير ارشد شهرداري قرار دارد و حتي مديران سطح مياني و پايين نيز اين گزارش را نديده بودند و بايد اعالم كنيم بزرگترين دغدغه ما ايمني اس//ت چراكهبايد08 درصدهواكشهايتونلميانيافتتاحميشد اماتنها41 درصدآنهابهافتتاحرسيدهوايندرحالياستكه فاصلهدوايستگاههفتكيلومتراستواگردراينمياناتفاقي رخ دهد، راه خروج و هوايي براي تخليه مسافران وجود ندارد و شخصشهردارتهرانبايدسالمتشهروندانراتضمينكند و اگر نميتواند با چه مبنا و اساسي اجازه ميدهد اين خط به بهرهبرداري برسد. عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه اين گزارشمتعلقبه12 خردادماهسالجاريبودهو02 روزبعد از آن تذكر خود را در شورا مطرح كردم و جاي سوال است كهآيامديرانشهريتوانستهاندظرف02روزميزانپيشرفت هواكشهايتونلميانيرااز41 درصدبه08 درصدبرسانند كهگاليهميكنندگزارشقديمياست!گفت:اينيكبحث فني است و ميتوانند به جاي توهين و پرخاش نقشه تونل متروي خط 7 را روي ميز بگذارند و تك به تك هواكش و تاسيسات را بدون دعوا و پرخاش بررسي كنيم. وي در پاسخ بهاينسوالكهچراكميسيونسالمتشورايشهرطيچهار سالاخيرباجديتواردعرصهنشده،گفت:پيشنهاداتمابعضا يا در دستور قرار نميگرفت يا منحرف ميشد به گونهاي كه شاهد بوديد بحث صيانت از باغات شهر تهران سه سال پشت نوبت بررس//ي باقي ماند و هر بار به بهانهاي از دستور خارج ميشد و در گام آخر نيز با تحريف مواجه شد.

وي با رد هرگونه سياسيكاري و با بيان اينكه به عنوان نماينده مردم يا بايد چشمهايم را ميبستم و يا بايد اطالعات وتخلفاترابهمردممنعكسميكردم،گفت:نگاهسياسيبه موضوعاتشهرينداشتهوندارمچراكههيچپشتوانهسياسي نداشتهوعضوهيچگروهسياسينيستموحتياوايلحضورم در شورا من را عضو جبهه پايداري ميدانستند و وقتي متوجه شدنداشتباهميكنندمنرابهيككانديداوصلكردندوعنوان كردند كه با هدف سياسي بر شهردار ميتازند.

وي در پايان با بيان اينكه عزم جدي براي اصالح سيستم و شفافسازي وجود ندارد، گفت: نميخواهند شفافسازي انجام گيرد و تنها ميتوانم براي اعضاي ش//وراي شهر آتي آرزوي موفقيت داشته باشم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.