مشكالت معلوالن براي استخدام با مدرك دكترا

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان- رييس انجمن دفاع از حقوق معلوالن ايران از نرخ 3/5 برابري بيكاري در بين معلوالن نسبت به ساير افراد عادي خبرداد.

علي همتمحمودنژاد گفت: بر اساس اليحه سال 1390 كه از طريق وزارت كار به مجلس شوراي اسالمي ارسال شد، قرار بود توجه ويژهاي به وضعيت اشتغال معلوالن شود كه متاسفانه در آن مقطع، مجلس به اين موضوع ورود پيدا نكرد.

برهميناساس،تصميمگرفتهشدكهدراصالحيهاليحهقانونحمايت از حقوق معلوالن، به اشتغال اين قشر توجه و در نهايت شرايط الزم براي از بين رفتن بيكاري يا كاهش آمار آن در ميان معلوالن فراهم شود.

رييس انجمن دفاع از حقوق معلوالن ايران با تاكيد بر غيرقابل قبول بودن آمار بيكاري در بين معلوالن تصريح كرد: نرخ بيكاري در معلوالن 3/5 برابر بيشتر از افراد عادي است و اين آمار به هيچ وجه قابل قبول نيست، زيرا معلوالن تواناييهايي دارند كه با تكيه بر اين تواناييها ميتوان براي آنها ايجاد اشتغال كرد.

محمودنژاد با اش//اره به علل بيكاري در ميان قش//ر معلول كش//ور خاطرنشان كرد: عدم حمايت از بخش خصوصي در حوزه اشتغال معلوالن و پرداخت نش//دن سهم حق بيمه كارفرماياني كه اقدام به جذب افراد معلول در كارگاههاي خود ميكنند، از جمله مواردي است كه باعث شده كارفرمايان استقبالي از جذب نيروهاي معلول نداشته باشند.

وي عنوان كرد: بعد از مس//كن، بزرگترين مشكل معلوالن اشتغال اس//ت كه در اين زمينه بايد تمهيداتي از س//وي دستگاههاي مسوول انديشيده شود.

ريي//س انجمن دفاع از حقوق معلوالن ايران با اش//اره به بيتوجهي برخي وزارتخانهها به جذب نيروهاي معلول اذعان كرد: برخي سازمانها و وزارتخانهه//ا از جمله وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداش//ت كه بيشترين گزينش استخدامي را دارند، به موضوع به كارگيري معلوالن و قانون 3 درصد جذب معلوالن توجهي ندارند.

محمودنژاد با ارائه راهكاري براي افزايش آمار اشتغال معلوالن بيان كرد: حمايت ويژه از كارگاههاي زودبازده به منظور جذب نيروهاي معلول و ارائه تسهيالت به اين كارگاهها ميتواند راهكاري مناسب براي افزايش آمار اشتغال معلوالن باشد.

وي ب//ا بيان اينك//ه جذب معلوالن در برخ//ي كارگاهها ميتواند به نسبت ساير افراد در اولويت قرار گيرد، گفت: در برخي كارگاهها از قبيل كارگاههايي كه آلودگي صوتي در آنها وجود دارد افرادي از جمله ناشنوايان ميتوانند بهترين گزينه براي استخدام باشند.

محمودنژاد با انتقاد از دانش//گاه آزاد در جذب معلوالن تحصيلكرده تصريح كرد: از پنج سال قبل و با وجود مكاتباتي كه با دانشگاه آزاد اسالمي دررابطهبااستخدام051 نفرازمعلوالنبامدركدكتراشدهاست،تاكنون اقدامي در اين زمينه انجامشده و اميدواريم با تغييراتي كه در دانشگاه آزاد صورت گرفته، نسبت به جذب اين معلوالن اقدام شود.

وي تاكيد كرد: اكنون برخي از معلوالن حتي با مدرك دكترا نيز در اس//تخدامها با مشكل مواجه هستند و الزم است براي جذب اين افراد تمهيدات ويژهتري انديشيده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.