اختالف دماي 27 درجهاي در كشور

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-مديركلپيشبينيوهشدارسريعسازمانهواشناسي با اشاره به وزش باد شديد در برخي نقاط كشور از وقوع گرد و خاك در مناطق جنوبي سمنان، شرق اصفهان، قم، مركزي و قزوين خبر داد.

اح//د وظيفه گفت: بررس//ي و تحليل آخرين نقش//ههاي هواشناسي، بيانگر گذر موج تراز مياني جو از نوار شمالي كشور استوباتقويتجريانهايشماليونفوذهوايخنكبهسواحل درياي خزر، دماي هوا در استانهاي ساحلي درياي خزر كاهش نسبيخواهديافت.

وي بيان كرد: امروز در استانهاي ساحلي درياي خزر بهويژه سواحل غربي و مركزي خزر ابرناكي و بارش پراكنده باران ادامه خواهد داشت، گفت: در مناطقي از شمال غرب و شمال شرق كش//ور افزايش ابر و رگبار و رعد و برق و وزش باد پيشبيني ميشود.

به گفته وظيفه، در ساعات بعدازظهر روز دوشنبه در برخي نقاط بهويژه ارتفاعات استانهاي شمالي، ارتفاعات البرز، استان اردبيل و آذربايجان شرقي افزايش ابر و بارش پراكنده باران همراه با رعد و برق پيشبيني ميشود.

مديركلپيشبينيوهشدارسريعسازمانهواشناسيبااشاره به اينكه طي سه روز آينده در شمال شرقي و شرق كشور گاهي وزش باد شديد پيشبيني ميشود، گفت: در برخي نقاط بهويژه در زابل وزش باد با گرد و خاك همراه خواهد بود. افزون بر اين طي سه روز آينده در بعضي ساعات با افزايش سرعت وزش باد در مناطق جنوبي سمنان، شرق اصفهان، قم، مركزي و قزوين پديده گرد و غبار پيشبيني ميشود.

وظيفه تاكيد كرد: با افزايش س//رعت باد در كشور عراق و مناطقي از جنوب غربي كش//ور در روز دوشنبه در استانهاي ايالم، خوزستان و بوشهر، پديده گرد و خاك دور از انتظار نخواهد بود. وي به وضعيت جوي تهران طي دو روز آينده اشاره و اظهار كرد: آسمان تهران امروز كمي ابري، گاهي همراه با وزش باد، در بعدازظهر همراه با افزايش ابر و افزايش باد با حداكثر و حداقل دماي93 و92 درجهسانتيگرادپيشبينيميشود.همچنين تهراندرروزدوشنبهكميابريتانيمهابري،گاهيهمراهباوزش باد،دربعدازظهرهمراهباافزايشبادباحداكثروحداقلدماي04 و92 درجهسانتيگرادخواهدبود.

وظيفه در پايان با اشاره به گرمترين و سردترين شهرهاي كشورطيروزهايآيندهگفت:دماياهوازامروزبين05 و33 درجه سانتيگراد خواهد بود اين درحالي است كه شهر اردبيل در همينروزدماييبين32 و11 درجهسانتيگرادراتجربهخواهد كرد.الزمبهذكراستاختالفدماي72 درجهايبينشهرهاي اهواز و اردبيل طي روز دوشنبه نيز حفظ ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.