بخشش اضافهخدمت سربازان حين خدمت

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان- رييس سازمان وظيفه عمومي ناجا از بخشش اضافهخدمت سنواتي و انضباطي سربازان حين خدمت خبر داد.

سردار بهرام نوروزي اظهار كرد: با موافقت مقام رهبري و به مناسبت عيد سعيد فطر، اضافهخدمت سنواتي و انضباطي تمام كاركنان وظيفه حين خدمت و همچنين مشموالن غايبي كه تا بيست و دوم بهمنماه سال 96 براي اعزام به خدمت خود را معرفي و به خدمت سربازي اعزام شوند، بهطور كامل بخشيده خواهد شد.

وي عنوان كرد: مالك بخشش اضافهخدمت، ثبت درخواست اعزام به خدمت تا تاريخ بيست و دوم بهمنماه سال 96 است و در صورت ثبت درخواست بايد در تاريخ مشخصشده به خدمت اعزام شوند.

رييس س//ازمان وظيفه عمومي ناجا گفت: بخشش اضافهخدمت صرفا مربوط به اضافهخدمت سنواتي و انضباطي است و تبعات غيبت همچنان باقي است بنابراين اين دسته از سربازان به واسطه بخشش اضافهخدم//ت خود مجاز به بهرهمن//دي از معافيتهايي كه يكي از ش//رايط آن نداشتن غيبت است از قبيل معافيت تحصيلي، كفالت و استخدام نخواهند بود.

اين مقام ارش//د انتظامي خاطرنش//ان كرد: مش//موالني كه بيش از هش//ت سال غيبت دارند، ميتوانند با پرداخت جريمه ريالي از خدمت دوره ضرورت معاف شوند يا با بهرهمندي از فرصت در نظر گرفته شده تا 22بهمنماه سالجاري درخواست اعزام به خدمت خود را از طريق دفاتر پليس+ 10 ثبت كنند تا از بخشش اضافهخدمت بهرهمند شوند.

نوروزي گفت: بعد از اتمام مهلت اعالمش//ده، با مش//موالن غايب و كارفرماياني كه اين افراد را به كارگيري ميكنند، برخورد قانوني خواهد شد بهطوري كه به كارگيرندگان سربازان غايب بايد به ازاي هر سرباز، هزينه ساالنه يك سرباز و به ازاي به كارگيري دوسرباز و بيشتر، هزينه ساالنه سه سرباز را پرداخت كنند و با مشموالن غايب نيز برخورد قانوني از جمله دستگيري خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.