آتشگرفتنبيماردراتاقايزولهبيمارستان

Jahan e-Sanat - - News - آب و هوا

ميزان-يكبيماردراتاقايزولهبيمارستانوليعصر)عج(خرمشهربهدليلسوختگي جان باخت.

بياحتياطي بيمار، به وقوع آتشس//وزي در اتاق ايزوله بيمارس//تان وليعصر)عج( خرمشهرمنجرشد.

اين حادثه در پي كشيدن سيگار توسط بيمار بستري در اتاق ايزوله بخش داخلي و سرايت ناگهاني آتش به تجهيزات قابل اشتعال اتفاق افتاد. بيمار مذكور به علت شدت سوختگي جان خود را از دست داد.

ايلنا- سخنگوي سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران از كشته شدن پنج نفر در دو حادثه در تهران خبر داد.

جالل ملكي با بيان اينكه عصر روز جمعه بر اثر ريزش چاه در ساختماني حوالي وليعصر چهار نفر زير آوار چاه محبوس شدند و جان خود را از دست دادند، اظهار كرد: اين حادثه به دليل حفاري در طبقه منفي سه يك سفرهخانه سنتي به وقوع پيوست كه اتفاقا حدود سهماه قبل توسط پليس امنيت پلمب شده بود و فعاليت تجاري در آن صورت نميگرفت.

ملك//ي بيان ك//رد: جانباختگان براي بازكردن چ//اه اقدام كرده بودند كه ب//ه علت عدم رعايت مس//ايل ايمني و گرفتگ//ي گاز فاضالب، جان خود را از دس//ت دادند. او همچنين از انفجار و آتشس//وزي در خيابان مختاري خبر داد و گفت: يك زن در اين حادثه جان خود را از دس//ت داد كه علت آن در دست بررسي است.

ميزان- رييس اداره هواشناسي دريايي مازندران گفت: درياي مازندران تا دوشنبه با موجهاي نسبتا بلند همراه است و به همين خاطر شنا در اين دريا ممنوع اعالم شده است. امواج درياي مازندران روزهاي شنبه و يكشنبه 17 و 18 تير در برخي ساعات تا2 مترميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.