15

Jahan e-Sanat - - News -

علیرضا اسدی از دبیرکلی فدراسیون کنار رفت؛

کارلوس کیروش آنقدر جنگید تا علیرضا اس//دی از دبیرکلی فدراسیون کنار رفت. با وجود آتشبس چند ماهه کیروش و علیرضا اسدی دبیرکل فدراسیون فوتبال انتشار بیانیهای تند از سوی سرمربی تیم ملی فوتبال علیه اسدی آتش زیرخاکستر اختالفات را شعلهور کرد؛ آتشی که با پاس//خ اسدی زبانه کشید. پس از تک و پاتک کیروش و اسدی دیروز خبر آمد که ساکت، سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال شده است.

از بهمنماه سال 93 یعنی زمانی که علیرضا اسدی به عنوان دبیرکل فدراسیون فوتبال منصوب شد، جدالی تند و عجیب میان او و کارلوس کیروش شکل گرفت. در همان زمان گفته میشد ماموریت اسدی تالش برای کنار زدن سرمربی محبوب تیم ملی است؛ ماموریتی که شایعه شده بود از سوی وزیر وقت ورزش محمود گودرزی به او داده شده است.

علیرضا اس//دی از روز اول حضور در پست خود وارد حریم کیروش شد؛ حریمی که به لطف عملکرد موفق ک//یروش در تیم ملی و حمای//ت بیچونچرای افکار عمومی از او نفوذ به آن بس//یار دش//وار شده بود، با این حال اسدی با سرسختی به حریم مربی تیم ملی فوتبال نفوذ و ضرباتی هم به کیروش وارد کرد اما کیروش با قدرت تمام توانس//ت حمالت را مدیریت کند. او باز هم دست به دامن افکارعمومی شد. از یکسو توانست با تداوم موفقیتهای تیم ملی و از طرف دیگر با فعالیت رسانهای گسترده و بیانیهها و مصاحبههای تند و تیز جدال را به سود خود تمام کند.

این تاکتیک همیش//گی کیروش اس//ت. او در تمام جنگها حتی در جنگ با سرمربی محبوب پرسپولیس، برانکو ایوانکوویچ نیز از همین تاکتیک استفاده کرد البته در این مورد اخیر خیلی دس//ت باال را نداش//ت چراکه محبوبیت برانکو از محبوبیت کیروش در فوتبال ایران کمتر نیس//ت. به هر صورت ک//یروش با حمایت افکار عمومی در جدال با دبیرکل فدراسیون توانست به موفقیت برسد. با وساطت مدیران ارشد فدراسیون فوتبال اعالم آتشبس شد؛ آتشبسی که اتفاقات اخیر نشان میدهد موقتی بوده است. پس از صعود قاطعانه تیم ملی فوتبال ایران به جامجهان//ی، کارلوس کیروش در مصاحبهای جرق//ه پایان آتشب//س را زد. او گفت: »دو نفر از صعود تیم ملی به جامجهانی خوشحال نیستند.« قطعا نفر اول مورد نظر کیروش علیرضا اسدی بود و احتماال نفر دوم عباس ترابیان.

این اظهار نظر کیروش نش//ان داد که او تا علیرضا اسدی را از فدراسیون بیرون نکند، دستبردار نیست. او از هر فرصتی برای گوشه و کنایه زدن به اسدی استفاده میکرد. او همیش//ه میگفت عدهای مانع کار تیم ملی هستند.کیروشبعدازدیداربارییسجمهورهمدوبارهبه اسدی تاخت؛ آقای روحانی نشان داد اطالعات فوتبالیاش از دبیرکل بیشتر است.

در روزهای اخیر در شرایطی که اخباری از استعفای اسدیحکایتمیکرد،ناگهانکارلوسکیروشبهپیشواز رفت و ضربات آخر را به اسدی زد، گویی میخواست دلش خنک شود. کیروش در فیسبوک خود بیانیهای منتشر کرد و در آن اسدی را جادوگری معروف و رقیب دائمی رویاها و اهداف تیم ملی خواند.

پس از بیانیه تند کیروش، علیرضا اسدی نیز دست به کار شد و در گفتوگویی به شدت به کیروش تاخت. دبیرکل مستعفی فدراسیون فوتبال اظهار کرد عمدهترین مشکلی که در این سالها با کیروش داشته، این است که این مربی حاضر نیست دانش فنیاش را به ایرانیها انتقال دهد. به هر صورت پس از انتشار گسترده این حاشیهها در رسانههای کشور، دیروز اعالم شد که طی حکمی از سوی رییس فدراسیون فوتبال، محمدرضا ساکت به سرپرست دبیرکلی منصوب شد. به این ترتیب کار علیرضا اسدی با کارلوس کیروش به پایان رسیده است.

در همین رابطه فدراسیون فوتبال نیز اطالعیهای صادر وبهاختالفاتموجوداشارهکردهاست.دربیانیهفدراسیون فوتبال تاکید شده است که اسدی از مدتی قبل تقاضای کنارهگیری از سمت دبیرکلی را داشته و در این مورد با ریاست محترم فدراسیون فوتبال تفاهم شده است.

در این بیانیه آمده است: بدیهی است این تصمیم قبال گرفته شده و هیچ گونه ارتباطی با شرایط به وجود آمده در چند روز گذشته نداشته و ندارد. اسدی پس از تایید استعفا به رسم دیگر برکناریها در ایران به عنوان مشاور عالی فدراسیون فوتبال منصوب شده است تا این جنگ نیز در پایان به نفع کیروش به پایان برسد.

واعظی آش/تیانی: نقش لهجهها در برکناری اسدی

واعظ//ی آش//تیانی در خصوص برکناری اس//دی و جانشینی کیروش عنوان کرد: هشت سال پیش گفتم باید مراقب لهجهها بود و امروز اهالی فوتبال به این نتیجه رسیدند که چقدر لهجهها نقش اساسی ایفا میکنند و لهجهها دارند به این نحو به قول خودشان فوتبال را اداره میکنند. متاسفم ارادهای برای ساماندهی لهجهها وجود ندارد و امروز شاهد باندگرایی، قبیلهگرایی و گروهگرایی در برخی از مجموعههای ورزشی کشور هستیم.

خداداد عزیزی: هم پول میدهیم، هم توهین میشنویم

خداداد عزیزی در خصوص تصمیم فدراسیون بابت حذف اسدی به دلیل جلوگیری از ایجاد تنش بین او و کیروش گفت: واقعا باید تاسف خورد بابت این اتفاقی که برای فوتبال ایران افتاد. اگر یک نفر در فدراسیون فوتبال، فوتبالی بود آن هم دکتر اسدی بود که من برایش احترام خاصی قائل هستم. چرا اینقدر باید ذلت بکشیم، چرا آقای کیروش هر چه میگوید باید گوش بدهیم؟ آقای تاج شما کارفرما هستید؛ کیروش کارمند. وظیفه کیروش بردن تیم به جامجهانی است چون پولش را گرفته، اگر کیروش تیم ملی را به جامجهانی نبرد چه کسی باید ببرد؟

او ادامه داد: آقای تاج شما با توجه به پشتوانه سیاسی که دارید، مدعی هستید آدم دیندار باید در فدراسیون فوتب//ال کار کند. آقای اس//دی که ه//م دیندار بود هم فوتبالی، پس زودتر همش//هری خودت//ان را جای آقای اسدی میگذاشتید. من برای فوتبال ایران و وزارت ورزش متاسفم که برای یک نوشته در صفحه مجازی، دبیرکل فدراسیون فوتبال عوض میشود. آقای کیروش وظیفه شما احترام به ملت ایران است. وظیفه شما این است که به کوچکترین افراد و آبدارچی فدراسیون فوتبال هم احترام بگذارید. آقای تاج اگر کیروش تیم ملی را به جامجهانی نبرد، میخواهید یک نفر از پاکستان بیاید که تیم ملی را به جامجهانی ببرد؟

روشن: کیروش بماند، سلطانیفر و تاج را هم برکنارمیکند

حسن روشن هم در این باره گفت: شرایط همین گونه ادامه داشته باشد، کیروش تا سال آینده هم سلطانیفر را برکنار میکند و هم تاج را. یک سال دیگر صبر میکنیم ت//ا از جامجهانی برگردیم و منتظر برکناری تاج و وزیر توسط کیروش باشیم. اتفاقا معتقدم از این مرد پرتغالی سوال کنند کدام شهر ایران را دوست دارد که آن شهر را هم به نامش کنند.

بازیکن سابق تیم ملی ایران ادامه داد: این مربی اصال مدیریت نشده، نمیدانم شاید در قرارداد او بوده که اگر تیم به جامجهانی صعود کرد، اسدی را برکنار کنند چون او با اسدی اختالف شدیدی داشت. فقط این را بگویم حیف دکتر مملکت که به خاطر کیروش برکنار شد. زالتانورایوالدرتورین ستاره سوئدی فصل قبل شیاطین سرخ در شهر تورین دیده شده است و به نظر میرسد که خود را آماده بازگشت به یووه میکند.

به نظر میرسد که جدایی زالتان ایبراهیموویچ را از منچستریونایتد باید قطعی دانست. این بازیکن سوئدی عملکرد خوبی در فصل قبل رقابتهای لیگ برتر انگلیس داش//ت و عنوان بهترین گلزن شیاطین سرخ را به خود اختصاص داد اما مورینیو به دنبال تغییرات اساسی در تیمش است و دیگر نیازی به زالتان ندارد.

روزنامه سان انگلیس اعالم کرد که زالتان ایبراهیموویچ به همراه رایوال مدیر برنامههایش در شهر تورین ایتالیا دیده شدهاند و در حال مذاکره پنهانی باباشگاهیوونتوسهستندتازمینهبازگشتاینبازیکنسوئدیبهیووهفراهم شود. زالتان با وجود این که 36 سال سن دارد اما تاکید کرده که فعال قصد خداحافظی از فوتبال را ندارد.

اینفانتینودرمسیربالتر رییس فعلی فدراسیون جهانی فوتبال با چالش مالی تازهای روبهرو شد. جیانی اینفانتینو از زمان انتخاب شدن به عنوان رییس فیفا با چالشهای مالی زیادی روبهرو بوده است. نشریه اشپیگل آلمان در گزارشی اعالم کرد اینفانتینو بازهم زیر ذرهبین قرار گرفته است.تحقیقات خبرنگاران این نشریه نشان میدهد رییس سابق یوفا زمان مبارزه برای حضور در راس فدراسیون جهانی فوتبال مبلغ یک میلیون یورو از منابع اتحادیه فوتبال اروپا را خرج کرده است.اینفانتینوقبالگفتهکمیتهاجرایییوفا005 هزاریوروبرایانجامسفر به مناطق مختلف جهان و انجام دیدارهای لجستیکی به او اختصاص داده اما محل خرج شدن نیم میلیون یوروی دیگر مشخص نیست. منابع اشپیگل در اتحادیه فوتبال اروپا گفتهاند که رییس سابق این نهاد باید نیم میلیون یورو را پس بدهد چون این پول در قالب کمکهای بالعوض قانونی نبوده است. اینفانتینو تمایلی به اظهارنظر در اینباره ندارد. خامسرودریگز،گزینهجدیدمورینیو مورینیو حاال به دنبال جذب خامس رودریگز است. با وجود آنکه یونایتد در تالش برای خرید موراتا به جایی نرسید و نتوانست با رئالمادرید به توافق برسد، چراکه مادریدیها مبلغی بسیار باال برای فروش موراتا درخواست کرده بودند ولی مورینیو به جذب خامس رودریگز امیدوار است و میخواهد این بازیکن کلمبیایی را به اولدترافورد منتقل کند. با توجه به خروج وین رونی و مشکل گلزنی یونایتد در فصل قبل، مورینیو مصمم است تا با خرید بازیکنانی گلزن و خالق، معضل تیمش را حل کند و حاال گزارش شده که خامس یکی از گزینههای او برای تقویت قوای تهاجمی تیمش است. در آن سمت هم گفته میشود رئالمادرید راضی به فروش خامس و موراتاست، تا هزینه الزم را برای خرید امباپه داشته باشد. ارزش خامس کمتر از موراتا برآورد میشود ومنچستریونایتداینامیدراداردتابتواندبامبلغیکمتراز07 میلیونیورو این بازیکن را جذب کند. توافقیونایتدبااورتونبرسرانتقاللوکاکو منچستریونایتدواورتونبرسرانتقالروملولوکاکوبهتوافقرسیدند.باشگاه منچستریونایتد اعالم کرده با اورتون بر سر خرید روملو لوکاکو 24 ساله به توافق رسیده و این بازیکن پس از پشتسر گذاشتن تستهای پزشکی با آنهاقراردادامضامیکند.رسانههایانگلیسمبلغاینانتقالرا57 میلیون پوندتخمینزدند.

انتظار میرود لوکاکو که برای گذراندن تعطیالتش در آمریکا حضور دارد دیروز در تستهای پزشکی شرکت کرد و امروز به اردوی منچستر در این کشورملحقشود.

لوکاکوکهموردتوجهچلسیهمقرارداشتپسازویکتورلیندلوفسوئدی دومین خرید منچستریونایتد در این تابستان محسوب میشود. این مهاجم بلژیکیدر331 بازیموفقشد17 گلبرایاورتونبهثمربرساند. راهیابينادالبهدورچهارمتنیسویمبلدون رافائلنادالتنیسورشمارهدويجهانتوانستدردورسومتنیسویمبلدون حریف خود را شکست دهد و به دور چهارم راه پیدا کند. در ادامه بازيهاي دور سومتنیسویمبلدونجمعهگذشتهرافائلنادالاسپانیایيمقابلکارنخاچانف از روسیه به زمین رفت و در نهایت با نتیجه سه بر صفر به پیروزي رسید.

نتایج س//ه س//ت این بازي به ترتیب ‪4-6 ،1-6‬ و 6-7 بود. نادال در دور چهارمرقابتهابامولرازلوکزامبورگبازيميکند.دردیگربازيهايامروزکي نیشیکوري شکست خورد و از دور رقابتها حذف شد. اندي ماري نیز امشب به مصاف فابیو فوگنیني از ایتالیا ميرود. در رقابتهاي زنان نیز جوهانا کونتا حریف خود را در دور سوم شکست داد و به دور چهارم صعود کرد. افقي: -1 از آثار تاریخي و دیدنيهاي اصفهان- ورزش تفنگ و گلولههاي رنگي -2 مدرن و جدید- خوي و خلق آدمي- نوعي وسیله پرواز -3 الفت- نویسنده روسي كتاب نفوس مرده- غیرجایز -4 پیشوند صدتایي حجم- تظاهر به دیانت- زاريكنان -5 درد دست- طعم فلفل- نام دو جزیره كوچك و بزرگ جنوب كشورمان -6 سومین شهر بزرگ ژاپن- نام دیگر سیاره زحل- نت چهارم موسیقي -7 دیوار كوتاه و كمقطر- رشتهكوههاي شمالي ایران ما- مالیم و لطیف -8 كیفر و جزا- نابود كردن -9 پیام آسماني- محل به هم پیوستن دو دیوار- نوعي پارچه لطیف ابریشمي -10 آب منجمد شده- صفت آدمهاي ریاكار- اسب چاالك و تندرو -11 كامیون ارتشي- فراموشي- واحد شمارش كاغذ لولهاي -12 گونهاي بلوط- هر بخش از كتاب اوستا- نوار موسیقي -13 قلعهاي تاریخي در دریاچه ژنو- شهري در جنوب استان آذربایجانغربي- از حروف الفباي یوناني -14 درختي گرمسیري كه چوب آن را در تولیدات صنعتي به كار برند- فلز درون بتن- جهت و سمت -15 دوست مهربان- كار آدمهاي هتاك

ج عمودي: -1 ملجا و جاي امن- نوعي نان فانتزي كرمدار -2 آبشاري در سیاهكل- باد پوست- عده زیادي از گروه -3 متمرد و یاغي- ارزش و قیمت فرنگي -4 آواي تعجب- كتاب مذهبي هندوان- كوهي در مدینهآشفتگي و غوغا -5 عالمت تجاري روي كاال- فرصت مناس//ب براي اقدامي سودمند -6 نترس و بيباك- مگر اینكه- عرف و عادت- بانگ ندا -7 بیماري مسري- ساختمان محكم- مظهر سرعت -8 س//ر و سامان- آب ش//رعي- هنوز آگه نشده- خواب تازي -9 یك//ي از منابع تولید برق- نام دیگر اس//ید نیتریكموسسه اقتصادي آسیا و اقیانوسیه -10 عالم//ت مص//در جعلي- گه//واره پارچ//هاي- لوس و ازخودراضي- نویسنده آمریكایي كتاب زن گمشده -11 گروه بزرگي از گیاهان- عددي دورقمي -12 جنبش و حركت- بازي تخته كه ابداع آن را به بزرگمهر نسبت ميدهند- ضربهاي در بوكس- طریق میانبر -13 گرد سیاه انفجاري- خوردنيها -14 نمایش//نامهاي از آنتوان چخوف- از ضمایر مفعوليجانوران چارپا -15 پرخور و شكمپرست- از مشاغل بیمارستاني د و جوابجدولشماره229 ل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.