فدراسیون فوتبال را سیاسی، امنیتی کردهاید

Jahan e-Sanat - - News - تلكس

سرپرست کمیته اقتصادی فدراسیون فوتبال با انتقاد از تاج گفت او فدراسیون را غیرفوتبالی و سیاسی کرده است. امیر عابدینی درباره برکناری علیرضا اسدی از دبیرکلی فدراسیون فوتبال پس از بیانیه تند کارلوس کیروش گفت: درباره این موضوع نمیخواهم واکنش//ی نشان دهم چرا که کنار رفتن اسدی از پیش تعیین شده بود و ربطی به کیروش ندارد. از پیش تعیین شده بود که فدراسیون مهدی تاج میخواهد چنین کاری کند. از ابزارهایی هم استفاده کردند که درست نبود.

وی افزود: میتوانستند به اسدی بگویند که شما در دوره ریاست علی کفاشیان آمدهای و عمال نمیتوانیم با هم کار کنیم. میتوانستند روشهای دیگری به کار ببرند تا او برود. اسدی هم میتوانست پیشبینی کند که این اتفاقمیافتدوتغییروتحوالترخمیدهد.اوبایدمیدانستکهفدراسیون دوره کفاشیان تمام شده است. خدماتی که کفاشیان انجام داد را هیچ احدی نمیتواند انجام دهد. تاج ببیند چه فدراسیونی تحویل گرفته و چهار سال بعد چه فدراسیونی خواهد داشت. خالقیت، ابتکار عمل و موارد دیگر در فدراسیون فوتبال محدود به یکسری ریزهکاریهای خود تاج شده است. با این شرایط، آینده خوبی برای فوتبال ایران رقم نخواهد خورد.

سرپرس//ت کمیته اقتصادی فدراسیون فوتبال در واکنش به حضور محمدرضا ساکت به جای اسدی و دادن پست مشاوره فدراسیون به اسدی گفت: ساکت با این مسوولیت، پنج پسته شده است. پستی که به اسدی دادهاند، به ساکت هم داده بودند. این پستها مفهومی ندارد. پستهایی که با حکم صادر شده، هیچ کدام دارای اختیارات نیست. در سیستم تاج، مسوولیت همراه با امتیازات و اختیارات داده نمیشود. به همین دلیل، سیستممعلقبودهوکسیسرجایخودقرارنگرفتهاست.پستمشاورهای که تاج به اسدی داده، پروین معنایش را خوب میداند!

عابدینی در مورد بیانیه کیروش خاطرنش//ان کرد: پیشبینی کرده بودم که کیروش پس از دیدار با ازبکستان صحبتهایی خواهد کرد و این موضوع را به تاج گفته بودم. وقتی دوس//تان ما جایگاه تعریف شده برای عملکرد و کار ندارند، این اتفاقات قابل پیشبینی بود. یاد نگرفتهایم که ش//ادیهایمان را تقس//یم کنیم، وقتی شکست باشد، این شکست یتیم است و کسی مالک آن نمیشود، اما وقتی شادی باشد، همه سهم میبرند و کسی هم حاضر نیست دیگری سهم ببرد. متأسفم که اسدی مورد خطاب و عتاب قرار گرفت. یک روز درک میکنند که اسدی چه جایگاهی داشته و چه زحماتی کشید. مفت و ارزان آدمها را مورد خطاب و عتاب قرار دادند.

وی با انتقاد از مهدی تاج گفت: آقای تاج! فدراسیون فوتبال را سیاسی، امنیتی و غیرفوتبالی کردی، حلقه امنیتی برای خودت درست کردی و این حلقه آنقدر کوچک ش//د که به دو س//ه نفر محدود شده است. این حلقه شامل تاج، ساکت و اسالمیان است و کسی غیر از این سه نفر را نمیبینیم. از برخیها استفاده ابزاری کردهایم که متاسفانه بعدها برایمان گران تمام خواهد شد. حلقه تصمیمگیرنده اصلی فدراسیون فوتبال این سه نفر هستند. چرا دامنه فدراسیون فوتبال قویتر نمیشود، چرا حضور کفاشیان را کمرنگتر کردهاند، چرا نقش هیات رییسه فدراسیون فوتبال کمرنگ ش//ده اس//ت، چرا هیچ برخوردی از سوی هیاترییسه صورت نمیگیرد. هیات رییسه نباید بیقرار و ساکت باشد اما هیات رییسه فعلی آرام است و کاری نمیکند.

حس//اب و کتابهایی در فدراسیون میبینم که زیر و رو شده است. سرپرست کمیته اقتصادی فدراسیون فوتبال با بیان این جمله به تسنیم گفت: االن در ایران نیستم و پس از بازگشتم، حرفهایی خواهم زد. باید از من بپرسند که چرا یک ماه است فدراسیون را رها کردهام. من رفتم که نباشم، رفتم که در این برخوردها و خالهزنکبازیهای فدراسیون حضور نداشته باشم. واقعانمیتوان این رفتارها را تحمل کرد. سیستم فدراسیون بد شده است. تاج رفیق من است اما خیلی بد عمل میکند، خیلی! فیفافدراسیونفوتبالسودانراتعلیقکرد احضارمجیدجاللیبهکمیتهاخالقفدراسیونفوتبال اوبامیانگ در دورتموند میماند رددرخواستتجدیدنظرپالتینیازسویدادگاهسوییس

)منبع: خبرگزاریهای داخلی(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.