اسماعیل عبادی مدال طال گرفت

Jahan e-Sanat - - News - خبر

مهر-مدال طالی مسابقات تیر و کمان کاپ آسیا در بخش انفرادی کامپوند مردان بهاسماعیلعبادیرسید.اسماعیلعبادیدیروزدرفینالرقابتهایتیروکمانکاپ آسیا در بخش انفرادی کامپوند مردان به مصاف حریفی از مالزی رفت و موفق شد

»جهان صنعت« - مراسم اختتامیه مسابقات انتخابی بینالمللی جامجهانی چوگان، با حضور کش//ورهای هند، پاکستان، ایران و آفریقایجنوبی و با حمایت بیمه سامان و حضور پر شور تماشاگران در باشگاه چوگان قصر فیروزه برگزار شد. بیمه سامان در راستای حمایت از ورزش ملی کشور، در سالهای اخیر از حامیان جدی ورزش باستانی چوگان بوده است و در این دوره از مسابقات بینالمللی نیز حمایت بیدریغ خود را از این ورزش اصیل ایرانی نشان داد. در این دوره از مسابقات آفریقایجنوبی چهارم، ایران سوم، پاکستان دوم و هند اول شدند. در نهایت تیم هند به یازدهمین دوره رقابتهای جامجهانی چوگان که در استرالیا برگزار میشود، مقابلویبانتیجه841 بر141 پیروزشود.بهاینترتیباسماعیلعبادیقهرمانی و مدال طالی این بخش از رقابتها را از آن خود کرد. مدال طالی اسماعیل عبادی چهارمین مدال تیر و کمان ایران در رقابتهای کاپ آسیا به حساب میآید. پیش از این فرشته قربانی در کامپوند انفرادی بانوان مدال نقره گرفته بود ضمن اینکه تیم میکس کامپوند و تیم کامپوند بانوان هم صاحب مدال برنز شده بودند. صعود کرد. رییس فدراسیون چوگان ایران »گلنار وکیل گیالنی« در حاشیه بازیهای مقدماتی یازدهمین دوره رقابتهای جامجهانی چوگان، از پیشرفت تیم ملی چوگان در رقابتهای معتبر بینالمللی ابراز رضایت کرد و تالش آنها در مرحله مقدماتی جامجهانی را بسیار خوب و قابل قبول توصیف کرد.

بازیهایمقدماتییازدهمیندورهرقابتهایجامجهانیچوگانمنطقه E )آفریقا و غرب آسیا( با حضور کشورهای هند، ایران، پاکستان و آفریقایجنوبی روزهای 12 و 16 تیرماه در باشگاه چوگان قصر فیروزه و 14 تیرماه در باشگاه چوگان ذوالجناح نزاجا با حضور روسای فدراسیون بینالمللی چوگان، مهمانان خارجی و مدیران و کارکنان بیمه سامان برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.