آچار فرانسه یا ابوالمشاغل!

Jahan e-Sanat - - News - منهای فوتبال

محمدرضا ساکت با انتخاب به عنوان سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال، چه//ار مس//وولیت مهم و خطیر دیگر در فدراس//یون دارد. مه//دی تاج دیروز محمدرضا س//اکت را جایگزین علیرضا اس//دی در سمت سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال کرد تا یک سمت دیگر به چندین سمت ساکت در فدراسیون فوتبال افزوده شود.

ساکت، سال گذشته پس از انتخاب مهدی تاج به عنوان رییس فدراسیون فوتبال، به عنوان رییس سازمان تیمهای ملی فدراسیون فوتبال برگزیده شد تا همانطور که در س//ازمان لیگ همراه تاج بود، در فدراس//یون هم به دست راست او تبدیل شود اما تعداد مسوولیتهایی که به او واگذار شده تا حدودی زیاد است و مشخص نیست چرا مسوولیتها به دیگر رجال فدراسیون واگذار نشده است.

ساکت چندی بعد در حکمی عضو چندین کمیته و سازمان هم شد. او در حال حاضر عالوه بر دبیرکلی فدراسیون و ریاست سازمان تیمهای ملی، عضو کمیته فنی و توس//عه، عضو کمیته فنی و توس//عه فوتسال و فوتبال ساحلی و عضو سازمان اقتصادی و بازاریابی فدراسیون فوتبال هم است.

همه این س//متها از جهتی اهمیت بس//یار زیادی دارد و نیازمند گذاشتن وقت کافی برای هر کدام از مسوولیتهاس//ت. آیا س//اکت تا این حد توانمند اس//ت که بتواند در تمام این س//متها و مسوولیتها موفق ظاهر شود و وقت کافی برای آنها صرف کند یا اینکه در فدراسیون فوتبال، قحطالرجال است و افراد مناسبی برای بر عهده گرفتن این مسوولیتها پیدا نمیشود. محمدرضا ساکت، آچار فرانسه فدراسیون است یا ابوالمشاغل؟

این در حالی است که عضو هیات رییسه فدراسیون در واکنش به کنار رفتن اسدی و روی کار آمدن ساکت گفت: از وضع موجود ناراضی نیستم و معتقدم تاج بر اس//اس وظایف خود عمل کرده اس//ت. او درباره تعدد مس//وولیتهای محمدرضا س//اکت در فدراس//یون فوتبال و اینکه چرا همه سمتها به او ختم میشود، گفت: مطمئنا بعد از اینکه به عنوان دبیرکل انتخاب شد، سمتهای دیگر از او بازپس گرفته میش//ود. باید به فدراس//یون فوتبال فرصت دهیم تا کارها را درست کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.