آخرين ساخته امير نادري در كارلووي واري اكران شد؛

Jahan e-Sanat - - News -

فيلمهايي در بخش مس//ابقه جش//نواره كارلووي واري نمايش داده ميش//وند كه در بخشهاي رقابتي جشنوارههاي ديگر حضور نداشته باشند. بخش رقابتي مستند جشنواره كارلووي واري رويداد مهمي محسوب ميشود و بخش//ي از جشنواره به كش//ف هنرمندان و فيلمسازان مس//تقل اهل كشورهاي كمتر شناخته ش//ده در جغرافياي صنعت سينما اختصاص دارد. در حاش//يه جشنواره معموال سمينارهايي كه تمركزشان فيلمهاي اروپايي اس//ت نيز برگزار ميش//ود و پخشكنندگان ميتوانن//د امتياز پخش فيلمه//اي جديد را بخرند. اكران فيلم »كوه« امير نادري فيلمآخركارگردانايرانيمقيمآمريكاطنين تيش//ه فرهاد را بر كوه در سينماهاي منطقه ييالقي كوهس//تاني - جنگلي كارلوويواري جاري كرد.

نمايش فيلم چندمليتي امير نادري با نام »كوه« كه پيشتر در جش//نوارههاي معتبر ديگري هم حاضر بوده اس//ت، از روز نخست تا روز پاياني پنجاه و دومين جش//نواره فيلم كارل//ووي واري، چهار نمايش عمومي و يك نمايش ويژه خبرنگاران را پشت سر گذاشت.

طبيعي اس//ت وقتي شخصيت اصلي يك فيلم كه كارگردان آن ايراني است و به شدت هم عاشق، در مدت زمان قابل توجهي از فيلم، با پتك و تيشه بر كوه ميكوبد و طنين ضربههاي او بر كوهستان جاري است، اين گونه به ذهن متبادر شود كه فيلمساز، از قصه فرهاد كوهكن برداشتهايي داشته است.

آگوستينو در فيلم نادري، با خانواده خود يك زندگي دردناك را در قرون وسطي تجربه ميكند؛ آن هم در درهاي كه نور خورشيد بر آن نميتابد.

موضوعاصليفيلمدرواقعحولمحورنفرين و مبارزه با فقر و جدال با ايمان است. قصه فيلم به زماني برميگردد كه تنها دادگاههاي تفتيش عقايد، انس//انها را رافضي و آنان را از هستي ساقط نميكردند، بلكه اين دادگاهها در ذهن و زبان آحاد جامعه جاري بود.

ش//خصيت اصلي فيلم در واق//ع پايداري و خش//مي است كه به ش//ورش ميانجامد و عمال عليه خداي خود هم خشمگين ميشود و ميآشوبد.

داستان تمثيلگرا و استعاري امير نادري در فيلمكوه،بستريبرايبهچالشكشيدنانسان و خودآزاريها و محكوميتهاي اوست.

نادري در اين فيلم به ش//كلي افراطي در قضاوت و نيز اس//تعارهگرايي، انس//انها را در موقعيت تلخ، تاريك و عاري از اميد قرار ميدهد تا برآشوبند و بنبست را بشكافند.

فيلمس//از، از فض//اي بصري ه//م در اين زمينه كمك ميگيرد و با لوكيشن قرار دادن سنگستاني انگار آخرالزماني با آدمهاي قرون وسطايي با رنگهاي طيف خاكستري، سعي دارد پيامي جهاني را درباره زندگي محتوم و غيرممكنهايش به تصوير بكشد.

از نظر او تنها چيزي كه دنيا را داراي ارزش زيستن ميكند، عشق است. شخصيت اصلي فيلم عاشق همسرش است و به خانواده كوچك مصيبتزدهاش هم عشق ميورزد.

دستآخرهمينتاثيرعشقاستكهموجب ميشود، ضربههاي پتك پياپي »آگوستينو« بر كوه، به ريزش آن بينجامد و منظره با طيف زرد و سرخ خورشيد از پس آن نمايان شود و فضاي خاك مرگ گرفته را دربر بگيرد.

در واقع نادري در اين فيلم هم كه البته قصه آن كممحور است و همين امر موجب شده از ش//عارزدگي بهويژه در اواخر آن رنج ببرد، باز مانند آثار گذشته خود، اين بار هم به نحوي، به جنگ و ش//ورش عليه سنتها رفته است؛ هرچند براي پيشبرد سخن خود عمال از يك داستان سنتي اسطورهاي بهره ميجويد.

اين فيلم بدون حض//ور كارگردان و ديگر عوام//ل، تنها با حضور بازيگ//ر نقش مرد آن در جش//نواره فيلم كارلووي واري به نمايش درآمد. وفاداريبهعباسكيارستمي جشنوارهفيلم»كارلوويواري«درجمهوري چك كه زمان برگزاري آن با روز درگذش//ت فيلمس//از ش//هير ايراني همزمان شده است، مس//تند 76» دقيق//ه و 14 ثاني//ه با عباس كيارستمي« را از نخستين تا روز پاياني پنجاه و دومي//ن دوره، به طور متن//اوب به نمايش گذاشت.

اين فيلم مستند كه عمال تنها اثر رسمي ايراني در اين دوره از جشنواره بود، يك نمايش وي//ژه خبرنگاران و چند نماي//ش عمومي از جمله با حضور سيفاهلل صمديان، كارگردان و محمد اطباي//ي، پخشكننده جهاني فيلم از سر گذراند.

در واقع دستاندركاران جشنواره »كارلووي واري« طوري برنامهريزي كرده بودند كه هر ش//ركتكنندهاي در هر مقطع از جش//نواره حضور يافت، اين مجال را داشته باشد كه اين فيلم را ببيند.

روزنامه جش//نواره كارلوويواري اين فيلم را يك پرتره ش//اعرانه توصيف كرد كه توسط دوست و همكار عباس كيارستمي، لحظههاي خالقانه اين فيلمساز مشهور را نشان ميدهد.

سايت جشنوارهي »كارلووي واري« نيز از س//يفاهلل صمديان به عنوان عكاس تحسين شده ايراني ياد كرده كه يك همكاري نزديك و الهامبخش با كيارس//تمي داشته است؛ تا با لحظههاي مشتركي كه طي چندين سال و از سفرهاي كيارستمي به نواحي و چشماندازهاي متنوع ايران فيلمب//رداري كرده، ويژگيهاي فكري يك ابرفيلمساز را به نمايش بگذارد.

نكتهقابلتوجهاينفيلممستندكهتاكنون حدود هفتاد حضور خارجي در فستيوالهاي مختلف داشته پرهيز صمديان از مصاحبه و هرگونه ارائه اطالعات اضافي بوده است كه در نتيجه آن، يك تصوير پرهيجان و بينظير از يك ابرفيلمساز مدرن ارائه ميكند.

عباس كيارستمي در سالهاي قبل چند بار سابقه حضور در اين جشنواره را داشته است.

در سالهاي اخير جشنواره كارلووي واري ميزب//ان فيلمهاي بيش از 40 كش//ور جهان است و تهيهكنندگان و فيلمسازان بينالمللي و هاليوودي هر س//اله به اين جش//نواره سفر ميكنند. اس//توديو باراندو كه درست بيرون از پ//راگ ق//رار دارد و روزگاري ح//زب نازي براي توليد فيلمهاي تبليغاتي از اين استوديو اس//تفاده ميكرد در حال حاضر ش//لوغترين پايگاه صنعتي جهان اروپا شده است. بيشتر كمپانيهاي توليد فيلم چك در باراندو مستقر هستند و بزرگترين ساند استيج اروپا در اين استوديو است. واكالو مارهول تهيهكننده اهل چك كه در سال 1997 مديريت استوديوهاي باراندو را برعهده داشت، درباره فضاي جشنواره كارلوويواري ميگويد فضاي جشنواره باز و دوستانه است درست برخالف جشنواره كن و برلين. مردم راحت درباره فيلمها گپ ميزنند ولي در كن ش//ما نميتوانيد راحت با وكال و كارگزاران تماس برقرار كنيد.

اواخر ماه ژوئن و اوايل ماه ژوئيه سال 2017 جشنواره كارلوويواري پنجاه و دومين دوره خود را در ماه برگزار ميكند و مدت 9 روز اين جشنواره برپاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.