اقدام قضايي عليه برخي ناشران

Jahan e-Sanat - - News -

وكيل ش//راگيم يوشيج از اقدام قضايي عليه برخي از ناشراني كه حق مالكيت آثار نيما يوش//يج را ناديده گرفتهاند، خبر داد.

محمدحس//ين آقاسي، وكيل دادگس//تري كه وكالت شراگيم يوشيج را برعهده دارد، در اينباره به ايسنا گفت: »فرزند استاد نيما از بينتيجه ماندن گفتوگوهايش با برخي از ناشران سرخورده و دلگير شده است. وي معتقد اس//ت آثار مرحوم نيما مورد دستبرد قرار گرفته و بعضا برخي ناشران با كسي كه امين وي بوده و بخشي از آثار را به شكل امانت در اختيار داشته، همداستان شده و بدون اجازه صاحب اثر، آنها را منتش//ر كردهاند. طبيعي است كه اشخاص وقتي از طريق مذاكره به حقوق خود نميرسند، به ناچار به دامان مقامات قضايي دست ياري دراز ميكنند، به اميد آنكه بتوانند به حق قانوني خود نائل شوند.«

او در پاسخ به اين سوال كه آيا شما قرار است عليه اشخاص خاصي طرح شكايت كنيد، بيان كرد: »آقاي شراگيم تنها فرزند نيما با اعطاي وكالت به من، خواسته است كه عليه برخي ناشران طرح شكايت كنم، مداركي هم هست كه در مواردي و حتي با شخصي كه فعال نبايد نام ببرم، تباني كردهاند تا آثار استاد نيما را كه ش//خص فرزند ايشان )شراگيم( جمعآوري كرده و حتي يكبار هم به نام ايشان به چاپ رسيده، عينا با نام شخص ثالث منتشركنند.«

اين وكيل در همين زمينه به ناشراني كه همچنان به انتشار بدون اجازه آثار نيما ادامه ميدهند، توصيه كرد: استدعاي من به عنوان وكيل تنها وارث نيما اين است كه از اصرار بر انتشار آثار، بدون موافقت آقاي شراگيم يوشيج خودداري كنند و اخالق را همعالوهبرقانونموردنظرقراردهند.البتهطرحشكايتاينجانب در دست انجام است.«

يكي از مباحثي كه طي س//اليان بسيار محل مناقشه بوده، مالكيت حقوقي آثار نيماست كه اكنون بار ديگر از سوي فرزند نيما، شراگيم يوشيج، مطرح شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.