جوانگرايي؛ اثبات برادري دولت دوازدهم!

Jahan e-Sanat - - News -

هرچندروحانيپيشازاينودرواكنشبهموضوعسنكابينهاش در دولت يازدهم اعالم كرده بود وزراي من فرماندهان كهنهكارند، نه سربازان ميدان و وزارتخانهها و پست وزارت، جاي آزمون و خطا نيست. با اين وجود در احترام به خواسته مردم وعده داده است كه سن كابينهاش را حداقل پنج سال كاهش دهد. همانگونه كه از واكنشروحانينسبتبهجوانگراييقابلاستنباطاست،جوانگرايي برايدولتدوازدهميكالزامنيستوتنهايكانتخاباست.حداقل دودليلموجهبراياينواكنشميتوانذكركرد؛يكياينكهدولت يازدهم با همين تركيب سنياش به خوبي توانست شاخصهاي كالن اقتصادي را بهبود دهد و دوم اينكه عملكرد دولت يازدهم در انتخابات از سوي مردم تاييد شد و براي يك دوره ديگر راي اعتماد گرفت. بنابراين به لحاظ منطقي وقتي كابينهاي موفق عمل كرده، نياز به تغييرات بنيادين ضروري نيست در عين حال ممكن است تغيير برخي وزرا عملكرد را بهبود بخشد. آنچه همواره روحاني در جوانگرايي بر آن تاكيد كرده، استفاده از مديران و مشاوران جوان در زيرمجموعه هر وزارتخانه است. براي تحقق اين وعده، اكنون و در روزهايپايانيدولتيازدهم،دولتوعدهاستخدامدوهزارجوانرادر قالبمشاورانجواندادهاست.واژهمشاورانجوانواژهاينامآشناست و آن، تشكيالتي است كه در دولت قبلي براي اهدافي چون پرورش مديرانجوان،جوانسازيبدنهدولت،تزريقانديشههاينووخالقبه سيستممديريتيكشوروافزايشبهرهوريسيستمدولتيراهاندازي شد. دولت قبلي با وجود ايجاد اين تشكيالت و اصرار بر جوانگرايي، خودنتوانستجوانگراييراتحققبخشدوعمالسنكابينهازدولت نهمبهدولتدهمافزايشيافت.بنابراينضرورتدارددولتبهگونهاي حضور جوانان را در دستگاههاي اجرايي سازماندهي كند كه تا پايان دوره دولت بعد بتواند به نتايج آن دست يابد و مهمتر بتواند بهعنوان يك دستاورد از آن بهره ببرد. براي دستيابي به اين هدف، دولتيها بايد ريسك و مخاطره به كارگيري جوانان و ميدان دادن به آنان را بپذيرند؛رويهايكهديگركشورهانيزاستفادهميكنند:چندروزپيش ودرجامكنفدراسيونها،آلمانباتيمجوانشبهمقامقهرمانيدست يافت در حالي كه آلمان ميتوانست همانند ساير تيمها با تركيب اصليخوددراينمسابقاتشركتكندوباضريباطمينانبيشتري اميدوار به كسب مقام قهرماني باشد. مديران فوتبال آلمان ريسك استفادهازجوانانشانراپذيرفتند.بنابرايندولتجديددرخصوص جوانگراييبايدبهفكرسازماندهيموثرحضورجوانانباشدهرچند نبايد از اين موضوع غافل شد كه دولت، اولويتهاي بسيار مهمتري درعرصهبينالملليومليدارد.

‪s . vojdanian@chmail . ir‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.